2019 m. gruodžio 3 d., antradienis

Tėvų klubas "Ar pažįstu savo vaiką? Kaip suvaldyti stresą?"


2019-11-09 vyko Tėvų klubo apskritojo stalo diskusija ,,Ar pažįstu savo vaiką? Kaip suvaldyti stresą?“  Užsiėmime dalyvavo 1-4 klasių tėvai, kurie atliko savo vaiko pažinimo testus ,,Kelionė į save“, ,,Ar valdau stresą?“, ,,Mano vaiko -  tėvo santykių kelias“.

Atlikę testus, tėvai diskutavo , apibendrino gautus atsakymus, pasidalino gerąja patirtimi, patarė vieni kitiems kaip spręsti vieną ar kitą problemą, iškilusią šeimoje ar mokykloje. Tėvai teigiamai atsiliepė apie klubo užsiėmimą ir pasiūlė vėl susitikti ateityje.
.

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Gerosios patirties sklaida klube „Diagnozė - mokytojas“


Spalio 22 d. įvyko klubo „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimas tema „Tyrimo testų rengimo metodika“. Informatikos mokytojas metodininkas Gintaras Nalivaika dalijosi praktine tyrimo testų rengimo patirtimi. Dalyvavusieji užsiėmime mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti tyrimo testų rengimo būdus.

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinė taryba aprobavo tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ duomenis ir teikia išvadas bei rekomendacijas:
1. Mokiniai įsivertinimą suvokia kaip paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimą, vertinimą ir apmąstymą, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
2. Įsivertinimas nedidina mokymosi motyvacijos, tačiau padeda tobulinti gebėjimus ir gerinti pasiekimus. 

3. Įsivertinimas paveikiausias išėjus skyrių/ modulį.
4. Įsivertinimas/ refleksija yra/ gali būti pamokos pabaigoje/pusmečio pabaigoje.


2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

Biologijos pamoka  netradicinėje erdvėje

Spalio 18d. dešimtų klasių mokiniams biologijos pamoka vyko prie Šundės upelio. Mokiniai, išanalizavę pateiktą informaciją, dirbdami porose,  iliustravo ekologines sąvokas 3-5 fotonuotraukomis, padarytomis pamokos metu prie Šundės upelio. 
Refleksijos metu mokiniai teigė, kad jiems ,,patiko dirbti gamtoje“, ,,buvo įdomu patiems planuoti savo darbą", ,,buvo aišku, nes matėme realius vaizdus“, ,,supratome, kad sąvokos apibūdina tai, kas gamtoje yra matoma“, ,,žinant teoriją žmogus kitaip supranta gamtą ir jos kitimą“, ,,pamokos metu pamatėme mišką ir upelį kitaip“. Mokytoja džiaugėsi, kad mokiniai dirbo atsakingai, motyvuotai, noriai aiškinosi, ieškojo ir teisingai atliko pateiktas užduotis. Namuose mokiniai sukurs savo nuotraukomis iliustruotą ekologinių sąvokų žodyną bei kartu su klasės draugais įvertins atliktą darbą.

2019 m. spalio 11 d., penktadienis

Apskritojo stalo diskusijų ciklas


Apskritojo stalo diskusija 
„Atrasti kitą - tai atrasti save“

Spalio 9 d. gimnazijos konferencijų salėje įvyko apskritojo stalo diskusija  tema „Atrasti kitą - tai atrasti save“, kurią moderavo Ia klasės mokinės Akvilė Poraikaitė ir Viktorija Trapikaitė. Joje  dalyvavusieji I-III klasių mokiniai aptarė  savikūros,  saviraiškos  būdus, skatinančius tikėjimą ir pasitikėjimą. Gimnazistai nutarė, jog svarbu ir pravartu savo gebėjimais dalintis su kitais, norinčiais siekti, tobulėti, įgyvendinti svajones. Ryšio su kitais svarbą savižinai  mokiniai  akcentavo aptardami vertybių kortelę  iš mokytojos V. Urbonienės metodinio rinkinio ,,Atrask savyje kitą":  save atrandame tik mokydamiesi vieni iš kitų.
Diskusiją inicijavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė ir etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė

Virus-free. www.avast.com

2019 m. spalio 1 d., antradienis

MT tyrimas 
Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams
 (dalyviai – II-III klasių mokiniai) 

Pažymėkite teisingą/us atsakymą/us.
 1. Kas, Jūsų nuomone, yra įsivertinimas? 
                   a) paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius, 
b) paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus, 
c) savianalizė, kaip dabartinių pasiekimų lyginimas su ankstesniais, 
d) tolimesnių tikslų ir strategijų numatymas. 
2.  Įsivertinimas yra paveikus, kai vyksta
 a) pamokos eigoje, 
 b) pamokos pabaigoje, 
c) baigus skyrių/ modulį, 
d) prieš kontrolinį darbą,
 e) pusmečio pabaigoje, 
f) mokslo metų pabaigoje, 
 3. Įsivertinimas svarbus, nes 
a) akcentuoja teisingus savo įgūdžių, gebėjimų vertinimo poreikius, 
b)stiprina norą siekti, tobulėti, 
c) skatina mokymosi motyvaciją, 
d)gerina mokymosi rezultatus, 
e) sustiprina savo vertės pajautimą. 
 4. Ar įsivertinimas padeda 
 a) patirti sėkmę
 Taip
 Ne
 Nežinau 
 b) tobulinti savo gebėjimus 
Taip 
Ne 
Nežinau 
 c) kelti mokymosi motyvaciją
 Taip
 Ne 
Nežinau 
 d) įvertinti savo pasiekimus 
Taip
 Ne
 Nežinau 
 Parengė: A. Krinickienė, G. Nalivaika

2019 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis

Metodinės tarybos posėdis

   2019 m. rugsėjo 25 d. įvyko gimnazijos  metodinės tarybos posėdis, kuriame aprobuotas tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ klausimynas bei aptarta  kolegialaus mokymosi būdai bei galimybės. Nutarta tyrimą „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ pateikti II-III klasių mokiniams spalio 26-30d. Kolegialiai  mokytis susitarta  pagal poreikius atsižvelgiant į metodinių grupių veiklos planuose numatytus būdus bei galimybes.

2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis


Mokytojau,

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir stebėtis,
kad norėtų laime dalytis su kitais.

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų skristi tik jam vienam aiškia kryptimi,
taip aukštai, kaip jis pats panorės.

Duok mokiniui sparnus
ir pakilk šiam skrydžiui drauge.
Pajusk savo galimybes,
klausykis, stebėk, kurk gyvenimą
ir mokyk šito kitus.

(Iš Eigil Kjaergaard ir Rimos Martinėnienės  knygos "Nepaprastas pavasaris")


2019 m. birželio 7 d., penktadienis


Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Integruota  Apskritojo stalo diskusija
„Labanoro girios likimas“

.Birželio 6 dieną gimnazijoje įvyko integruota apskritojo stalo diskusija „Labanoro girios likimas“. Joje  dalyvavo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius, viešųjų pirkimų inžinierė Ona Gylienė, vyriausias miškininkas Remigijus Zemlevičius bei 1-3 klasių gimnazistai.  Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius pristatė Švenčionėlių urėdijos miškų schemą. Kadangi  gyventojams svarbu žinoti,  kad jų naudojama mediena ir medienos gaminiai kilę iš miškų,  naudojamų nepažeidžiant aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių standartų, Ona Gylienė akcentavo, kad VĮ Švenčionėlių miškų urėdijai įteiktas FSC® sertifikatas, reiškiantis, jog urėdijos valstybiniai miškai tvarkomi pagal griežtus aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius standartus, urėdijos vykdoma veikla atitinka nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius reikalavimus. Giedrius Grincevičius išsamiai atsakė į mokinių klausimus apie  Labanoro girios likimą - iškirstų plotų atsodinimą, priežiūrą, miškų kirtimo pasekmes gyvūnams, augalams ir jų buveinėms. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio specialistų teigia, jog moksliniai faktai, praktiniai pavyzdžiai įrodo, kad Lietuvoje miškai tvarkomi atsakingai,  darbai vykdomi pagal pasaulinius standartus, garantuojančius miškų išsaugojimą ateities kartoms.
Diskusiją moderavo IIb klasės mokinės Erika Čaikinaitė ir Gabrielė Michnovič. Renginį organizavo biologijos mokytoja Daiva Gaidamavičienė ir chemijos mokytoja Nijolė Gudelienė.

2019 m. birželio 5 d., trečiadienis

Integruota pamoka
„Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“


Birželio 4 d. Iab klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamokoje „Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“. Pagal pateiktus klausimus analizuodami bei lygindami skirtingų stilių tekstus dirbdami grupėmis mokiniai savarankiškai aiškinosi geografinę pateikto piliakalnio padėtį, istorinę jo paskirtį bei pastarųjų poetizavimo   padavime būdus ir priemones. Mokiniai  pristatė parengtas   integruotas įžvalgas: ar pateiktąjį padavimą būtų galima  pavadinti metraščiu.
Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja Alė Krinickienė ir geografijos mokytoja Jurgita Politienė. 2019 m. gegužės 22 d., trečiadienisPraktinis užsiėmimas

„Įsivertinimas vertinimo procese“


Gegužės 22 d. įvykusiame  praktiniame užsiėmime aptarta reguliaraus įsivertinimo nauda mokiniui bei mokytojui ir tartasi dėl įsivertinimo būdų, laiko ir vietos ugdymo procese bei įtakos vertinimui. Diskusijoje dalyvavę skirtingų dalykų mokytojai pateikė savo įžvalgas, pastebėjimus  apie įsivertinimo vaidmenį ugdymo bei vertinimo procese: įsivertindamas mokinys turi akivaizdesnę galimybę pamatyti savo gebėjimų lygį, pajaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus, o mokytojui lengviau dirbti kryptingai. Todėl įsivertinimas yra/ gali būti  pagalba ugdant/is. Įsivertinimą pamokos pabaigoje ir/ar išėjus skyrių mokytojas organizuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į dalyko, klasės specifiką, temos/ skyriaus turinį.

2019 m. gegužės 10 d., penktadienisAtvejo analizė - įvairios perspektyvos

Mokinių grupės gauna tą pačią temą/ užduotį, ruošiasi savarankiškai ir pristato parengtas įžvalgas  pasirinkta forma:
grupės pranešimu,
interviu,
situacijų žaidimu,
improvizacija,
vaizdo klipu ir pan.
Mokiniai susidaro visuminį aptariamos situacijos vaizdą. Informacijos kartojimas/is irgi privalumas: ji geriau įsimenama.
Temų/užduočių  pavyzdžiai
Ko gali išmokti jaunas žmogus skaitydamas Homerą?
Ką ir kodėl šiandien pavadintume Antigonės maištu?
Kuo Baroko žmogaus pasaulėjauta artima šiandienos žmogaus pasaulėjautai?
Kuo šiandienos jaunam žmogui gali būti įdomus V. Šekspyras?
Pst. Galimi grupių įžvalgų vertinimo kriterijai:
Turinys – 5 t.
(Kalbėjimo trukmė – 4-5 min., jei tekstas skaitomas,  atimama 2,5 t.)
Struktūra – 2 t.
(yra visos trys struktūrinės dalys, jei trūksta kurios nors dalies, atimama 1 t.)
Kalbos vartojimas – 3t.
 (už  5 klaidas atimama po 1 tašką)
Iš viso 10 t.

Parengė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis


Vilhelmina Urbonienė vedė pamokas Los Andžele ir San Diege

2019-03-07 – 2019-03-25 Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos  mokytoja Vilhelmina Urbonienė Amerikos Lietuvių bendruomenės kvietimu viešėjo Kalifornijoje. Kelionę moderavo radijo laidų vedėja Rima Stanelytė. Kovo 9 d. mokytoja dalyvavo Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje „Protmūšyje“, skirtame  Kovo 11-ajai paminėti, kur apdovanojo  nugalėtojus. Kovo 10 dieną mokytoja sveikino tautiečius Los Andželo bendruomenės namuose renginyje, skirtame Kovo -11-osios minėjimui , o kovo 12 d. susitiko su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Dariumi Gaidžiu Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Los Andžele. Susitikimo metu buvo įteikta Švenčionėlių  Mindaugo gimnazijos direktorės Daivos Veronikos Gaidamavičienės  ir Kaltanėnų sporto ir turizmo centro direktoriaus Kęstučio Lisausko pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei Švenčionių rajono savivaldybės knyga apie Švenčionių rajoną. Vėliau mokytoja vedė intelektualų vakarą baleto mokyklos vadovės Eglės Špokaitės ir mokslininko Dainiaus Mačikėno namuose San Diege pamokas „Kas telpa širdutėje?“ ir „Gyvenimo kelias“  šeštadieninėje lietuviškoje šv. Kazimiero parapijos mokykloje Los Andžele. Dalyvavo  filmo  „Virš pilkų debesų“ peržiūroje ir analizėje su režisieriumi Mariumi Markevičiumi. Kovo 23 ir kovo 30 d. mokytoja Vilė kalbėjo Kalifornijos radijo laidose.
 Radijo laidos, kuriose kalbėjo mok. V. Urbonienė  įrašai:
Rima,radio,March23,2019.wav
 https://www.dropbox.com/…/Rima%2Cradio%2CMarch30%2C2019.wav…

2019 m. balandžio 30 d., antradienis


Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Apskritojo stalo diskusija, skirta
rašytojo J. Tumo - Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms

                 Balandžio 30 d. Nalšios muziejuje įvyko Švenčionių rajono mokinių Apskritojo stalo diskusija – Juozo Tumo- Vaižganto kūrybos komentuojamieji skaitymai, skirti 150-osioms rašytojo gimimo metinėms paminėti. Savitas įvadas į diskusiją –  II a klasės gimnazisto Jokūbo Jurkevičiaus skaitytas apysakos fragmentas  pagrindinio veikėjo Mykoliuko vidinė kelionė, dominuojanti ir visame kūrinyje. Renginyje dalyvavę visų rajono gimnazijų mokiniai gvildeno Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ problemiką bei sietį su šiandienos aktualijomis, tvirtino viešojo kalbėjimo, teksto analizės bei argumentavimo įgūdžius.   III c klasės gimnazisto Igno Molčanovo atlikta „Severiutės rauda“ įspūdingas renginio pabaigos akcentas.
Mokinius parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alė Krinickienė ir Asta Činčikienė.
                                  


      
                                  

2019 m. balandžio 27 d., šeštadienis

KALBŲ MOKOMĖS SAVIVALDŽIAI


Balandžio mėn. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos užsienio kalbų mokytojai suplanavo, pravedė ir aptarė užsienio kalbų metodinėje grupėje savivaldaus mokymosi pamoką "Velykos Lietuvoje". Dalijamės keletu fragmentų iš pamokos:


                   Pamokos tema - VELYKOS LIETUVOJE                                    
Pamokos uždavinys - remiantis duota  medžiaga bei internetinemis nuorodomis  pristatyti Velykų dienos tradicijas Lietuvoje  vienu iš pateiktų pristatymo būdų kalbant 2- 3 min. .(plakatas, video, Power Point pristatymas, teatralizuotas pasirodymas, dialogas ar kita) 

  1. Pamokos įvadas: mokytoja pristato pamokos temą, pateikia temos žodyną. (3-5 min.)
  2. Mokiniai naujus žodžius sudeda į pateiktus sakinius. (5 min.)
  3. Grupėse mokiniai,  pasirinkę vieną iš pristatymo būdų, ruošiasi kalbėti 2-3 min. apie Velykų dieną Lietuvoje, (15 min.)
  4. Mokiniai pristato Velykų dienos tradicijas Lietuvoje. (15 min.)
  5. Pamokos apibendrinimas. Refleksija, įsivertinimas. (5-7 min.)2019 m. balandžio 9 d., antradienis

Metodinis užsiėmimas 
Gera pamoka. Įsivertinimas


Balandžio 9d. įvyko metodinis užsiėmimas, skirtas išbandytiems  mokinių įsivertinimo būdams, jų naudai mokiniui bei mokytojui  aptarti ir susitarti dėl naudotino/ų įsivertinimo modelio/ ių taikymo ugdymo procese. Įsivertinimo būdų taikymo patirtimi dalijosi įvairių dalykų mokytojai. Susitarta įsivertinimo būdus naudoti atsižvelgiant į dalyko specifiką bei ieškoti minimalių laiko sąnaudų reikalaujančių mokinių įsivertinimo galimybių

2019 m. kovo 31 d., sekmadienis

Anglų ir vokiečių k. mokytojos Zitos Karneckienės įsivertinimo pavyzdžiaiĮSIVERTINIMUI:

INDIVIDUALUS ĮSIVERTINIMAS
1. Aš turėjau atlikti
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


2. Man sekėsi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Manau, man reikėtų stengtis
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ĮSIVERTINIMAS
3 svarbūs dalykai, kurių aš išmokau pamokoje:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
1–2 dalykai, kurių turėčiau pasimokyti:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
1 dalykas, kurio aš visiškai nesupratau:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

            SAVO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS   Klasė:                     Data:
                          Įvertinkite savo veiklą apibrėždami atitinkamą skaitmenį.
                                                                      Blogai                                       Labai gerai
1. ............................................                1               2               3               4                 5
2. ............................................                1               2               3               4                 5
3. ............................................                1               2               3               4                 5
4. ............................................                1               2               3               4                 5
5. ............................................                1               2               3               4                 5

Ką galiu padaryti, kad mokyčiausi geriau:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                             RAŠTO DARBŲ ĮSIVERTINIMO PAVYZDYS:


Name:………………
WRITING    -   SELF-EVALUATION

1. I can write formally/informally depending on the purpose and the reader.
2. I can write an essay, composition, informal letter, film/book review, e-mail, report, description of a person/place, in class on an assigned topic.
3. I can express ideas and arguments effectively when writing.
4. My essay is well organized (thesis sentence, topic sentences, supporting ideas with examples or data, summarizing information).
5. I use proper structuring (line spacing, proper margins, linking and signal words).
6. I can develop organized summary.
7. I can summarise in writing the information that was read/listened to.
8. I can use proper grammar, vocabulary, spelling and punctuation.
9. I can understand written instructions for a writing task.
 10. I can use indirect quotations.
11. In order to avoid repetition I can paraphrase correctly.
12. I avoid plagiarism.
13. I use a variety of sentence types.
14. I use the variety of lexical structures.


IN ORDER TO IMPROVE MY PERFORMANCE, NEXT TIME I…..

Anglų kalbos mokytoja Zita Karneckienė

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis

Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Integruota Apskritojo stalo diskusija „Tautos kalba yra valstybės pamatas“

          Kovo 7 d., Lietuvos valstybingumo tarpušvenčiu, gimnazijos konferencijų salėje, įspūdingai  nuskambėjus Igno Molčanovo atliekamai dainai „Gimtoji kalba“ (žodžiai-J. Degutytės, muzika-I. Molčanovo), įvyko integruota Apskritojo stalo diskusija tema „Tautos kalba yra valstybės pamatas“. Lietuvių kalbos dienoms, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtame renginyje dalyvavo  rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas Regimantas Tamošaitis bei lietuvių lingvistas, daktaras, docentas, VU profesorius Vytautas Kardelis, gimnazijos IIa, Iab  klasių mokiniai bei svečiai iš Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos. 
     Diskusijoje aptartas kalbos ir valstybės santykis keičiantis Lietuvos istorijos laikotarpiams, svarstyta lietuvių kalbos situacija šiandien, aktualizuotas žmogaus ir kalbos ryšys. Anot Regimanto Tamošaičio, kalba  yra ne tik komunikacijos, bet ir asmens tapatumo, saviraiškos bei tautos kultūros išraiška. Diskusiją, inicijuotą gimnazijos direktorės Daivos-Veronikos Gaidamavičienės, moderavo II a klasės mokiniai Mantas Janušas, Jokūbas Jurkevičius bei Gytis Andreikėnas, organizavo lietuvių kalbos mokytoja Alė Krinickienė ir istorijos mokytoja Daiva Uzialienė.


2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Metodinis užsiėmimas
Mokinių pasiekimų gerinimo priemonės

          Vasario 19 d. įvykusio    metodinio   užsiėmimo metu tartasi, kaip gerinti mokinių pasiekimus.  Dirbdami mišriose dalykinėse  grupėse mokytojai  formulavo ir pristatė į rezultatą orientuotą pamokos uždavinį. Dalykų mokytojai taip pat aptarė ir pateikė svarstyti  mokinių įsivertinimo būdus bei pavyzdžius.