2017 m. balandžio 29 d., šeštadienis

Balandžio 27 – oji lietuvių kalbos ir literatūros metodinė diena

            I c klasės mokiniai dalyvavo atviroje pamokoje „Semantinė pasakos „Tėvas neregys“ analizė“, kurią vedė mokytoja Nijolė Daubarienė. Pamokoje aiškintasi, kaip ir kodėl stebuklų pasakoje užkoduotos šiandienos žmogui svarbios siekiamybės. Mokiniams buvo pateiktas Greimo struktūrinės pasakos analizės modelis, teksto prasmės kvadratas. Aktualizuotos stebuklų pasakos veikėjų ir šiuolaikinio žmogaus vertybinės sąsajos.
Integruotas renginys „Kūrybos platforma: spalvos muzikos ir žodžio žaismė“, vykęs gimnazijos aktų salėje,skirtas mokinių kūrybiniams gebėjimams lavinti, saviraiškos galimybėms plėtoti. Kas yra kūryba? Iš ko ji gimsta? Iš noro pasakyti pasauliui ką nors prasmingo? Kas ji -širdies klyksmas ar džiaugsmo daina? - į tokius klausimus bandyta atsakyti renginyje.Atsakymų būta įvairių: improvizuota mokinės sukurtos pjesės fragmento repeticija, mokinių piešinių pagal pasirinktą B. Brazdžionio ar J. Vaičiūnaitės eilėraštį pristatymas, savos kūrybos skaitymai ir svarstymai, iš ko gimsta eilėraštis, atlikta dainapagal V. Mačernio sonetą, vaizdo klipo „Haiku pasaulis“ pristatymas ir aptarimas. Renginį organizavo mokytojos Alė Krinickienė ir Laimutė Martinkevičienė.


2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

Balandžio 27 dieną vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė diena


Vyko atviros integruotos fizikos - matematikos (mok. E. Karneckas ir  mok. T. Dudėnaitė), matematikos - chemijos (mok. V. Dindienė ir mok. N. Gudelienė), praktinis užsiėmimas mokytojams (mok. G. Nalivaika), patirties sklaida ,,Kolega-kolegai" (mok. D. Gaidamavičienė), renginys mokiniams (mok. N. Jankovska ir mok. J. Nalivaikienė).
Nuoširdžiai dėkojame svečiams Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus direktoriui Algirdui Uzialai, mokytojai Gražinai Lazdinienei, Švenčionėlių progimnazijos mokytojoms Janinai Mikėnienei, Rasai Nalivaikienei  už  pasidalijimą gerąja patirtimi, pastebėjimus, patarimus ir nuoširdų bendradarbiavimą
Integruotoje  matematikos - fizikos pamokoje ,,Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis" mokiniai, remiantis matematikos ir fizikos žiniomis apie išvestinę, apskaičiavo harmoningai svyruojančių kūnų greitį ir pagreitį. Vaizdo pamokos ištrauka, matematikos ir fizikos mokytojų aiškinimas bei  padalomojoje medžiagoje pateikti pavyzdžiai mokiniams padėjo dirbant poromis ir grupėse atlikti užduotis ir suprasti sudėtingą temą.
Integruotoje matematikos - chemijos pamokoje ,,Tirpalų uždaviniai" mokiniai aktyviai aiškinosi, sprendė pateiktus uždavinius bei įsivertino savo pažangą. 
Praktiniame užsiėmime ,3D technologijų taikymas ugdymo procese" metodinės dienos dalyviai susipažino su 3D technologijų istorija, praktine reikšme bei su mokytojo Gintaro Nalivaikos pagalba suprojektavo ir atspausdino raktų pakabukus.
Po pamokų aptarimo  D. Gasidamavičienė pristatė gimnazijos metodinę veiklą bei pasidalijo Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinio būrelio sėkmėmis. 
Renginio ,,Linksmoji tiksliųjų ir gamtos mokslų estafetė" metu trys Švenčionėlių progimnazijos komandos ir trys Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos pirmų klasių komandos lenktyniavo ieškodamos (pagal pateiktus nurodymus) užduočių stotelių bei rungėsi spręsdamos matematikos uždavinius, atlikdamios biologijos, chemijos, fizikos užduotis. Ačiū visiems mokiniams dalyvavusiems estafetėje ir žaidimo metu sužinojusiems įdomių faktų apie gamtos ir tiksliuosius mokslus. 


2017 m. balandžio 26 d., trečiadienisBalandžio 26 dieną vyko dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų psichologijos, technologijų ir kūno kultūros  metodinė diena


Vyko atviros etikos (mok. V. Urbonienė) ir istorijos (mok. D. Uzialienė) pamokos bei renginys, skirtas Europops dienai paminėti (mok. J. Politienė ir J. Guigienė).

Istorijos pamokoje metu buvo pristatytas istorinio pasakojimo kūrimo metodas. Pamokos tema: ,,Gyvenimas Sovietų Lietuvoje“. Pamoka vyko 2a klasėje. Pamokos tikslas: bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti istorinį pasakojimą apie gyvenimą Sovietų Lietuvoje. Mokiniai dirbo  grupėmis. Jie išrinko svarbiausius teksto  teiginius, pasikeitę teiginiais sukūrė ir pritatė istorinį pasakojimą. Po kiekvieno pasakojimo vyko draugų vertinimas ir įsivertinimas.
Mokiniai į pamoką atnešė sovietinių pinigų kolekciją, radijo imtuvus, patefoną, ženkliukų ir medalių.


Etikos pamokoje ,, AŠ + TU. Asmenybės kelias" 2 b klasės mokiniai, remdamiesi pamokos medžiaga, sukurtomis iš savo inicialų vertybėmis ir gautomis pamokoje vertybėmis, pasirinkę 4 kelio ženklus, sukūrė gyvenimo kelią bei nurodė 4 stoteles.  Įdomiausias sukurtas citatas paviešino el. erdvėje ,, Nuomonės, citatos, mintys"
 Mokytoja pamoką pradėjo klausimu: kiek taurėje vandens ir kodėl asmenybės kelią šiandien pradedame nuo vandens? Mokiniai atsakė, kad vaikui gimus  jis nuprausiamas... Demonstruojamoje taurėje buvo ne tik vanduo, bet ir 3 akmenėliai - gyvenimo ydos, 3 kriauklės - perlų motinos, pamokos svečias, mokytoja Nijolė Kapačinskienė uždegė žvakę, linkėdama mokiniams pasiekti savo užsibrėžtą gyvenimo tikslą. 
Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir noriai atliko testą, nustatydami, kurie kelio ženklai dominuoja jų sukurtame žmogutyje: draudžiamieji, nurodomieji ar įspėjamieji. Mokiniai naudodami šiuos ženklus nupiešė kelią į kalną ir užrašė 4 gyvenimo stotelių pavadinimus. 
Pamokos pabaigoje mokiniai  pristatė savo darbus, pakomentuodami savo pasirnkimus. Refleksijos metu, iš gautų vertybių (kaladėlių),  mokiniai sudėjo gyvenimo kelią.

Renginyje, skirtame Europos dienai paminėti dalyvavo 2 antrų klasių komandos. Mokiniai aktyviai ir žaismingai pasitikrino žinias apie Europos Sąjungos istoriją ir geografiją.


2017 m. balandžio 25 d., antradienisBalandžio 25 d. gimnazijoje vyko užsienio kalbų metodinė diena


Vyko viena atvira-integruota 
rusų k. – dailės pamoka ir dvi anglų kalbos pamokos, kurias stebėjo rajono mokytojai. Pamokas vedė mokytojos A. Karovackienė, J. Rimkienė, B. Radziulienė ir T. Ščiogoleva. Vėliau vyko stebėtų pamokų aptarimas. Po jo mokytoja Z. Karneckienė svečiams pristatė gimnazijos metodinę veiklą bei organizavo metodinį užsiėmimą tema „IKT taikymo galimybės užsienio kalbų pamokose“.2017 m. balandžio 24 d., pirmadienisKVIEČIAME REGISTRUOTIS Į SEMINARUS

2017 m. gegužės 4 d. BRANDOS DARBO IR APRAŠO RENGIMO REIKALAVIMAI“ Registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 28 d.
Seminaro lektorė - dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė. Nuo 1999 m. veda mokymus mokyklų pedagogams ir pagalbos specialistams kritinio mąstymo ugdymo, mokymosi motyvacijos skatinimo, aktyvaus mokymosi metodų taikymo, pasiekimų vertinimo tematika. Yra tarptautinė kritinio mąstymo ugdymo ekspertė, brandos darbo metodikos rengėja, įgyvendinimo sklaidos lektorė.
                2017 m. gegužės 11 d. „KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR VERTINIMAS“Registracija vyksta iki 2017 m. gegužės 4 d.
Seminaro lektorė - dr. Asta Railienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja. Mokymų ugdymo karjerai temomis autorė ir lektorė. Metodinių priemonių karjeros kompetencijų ugdymui autorė ir ekspertė.


2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis


MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖS SAVAITĖS RENGINIUOSE 


balandžio 25 d. - užsienio kalbų mokytojus;
balandžio 26 d. -  dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų psichologijos, technologijų ir kūno kultūros mokytojus;
balandžio 27 d.  - gamtos ir tiksliųjų mokslų bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus.

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis
Neformalaus klubo ,,DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS" susirinkimas

Visą kovo mėnesį gimnazijoje vyko mokytojų idėjų mugė Ką gali padaryti mokytojas, kad mokinių pažangumas gerėtų“.
Mokytojai galvojo individualiai, tarėsi metodinėse grupėse ir siūlė įvairias idėjas. Neormaliojo klubo „Diagnozė - mokytojas" susirinkime  idėjos buvo aptartos, apibendrintos ir priimti sprendimai.