2022 m. sausio 5 d., trečiadienis

Vertimo menasŠiandienos švietimo prioritetas – gera pamoka. Daug apie tai kalbama, rašoma, tikėtina, daug gerų pamokų ir vyksta. Bet viena yra matyti ar girdėti apie jas, o kita – patirti gerą pamoką. Kad būtų drąsiau ir smagiau, kartu planuodamos ir dalydamosi atsakomybe už pamokos kokybę, atvirą integruotą anglų-lietuvių kalbų pamoką „Vertimo menas“ 2021 m. lapkričio 26 dieną  10 klasėje pravedė anglų kalbos mokytoja metodininkė Zita Karneckienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Činčikienė.

 Sunkiausi ir daugiausiai laiko pareikalavę buvo paruošiamieji darbai. Pasirodo, ne taip lengva suplanuoti gerą pamoką, kurioje dirbtų ne mokytojas, o mokinys, kuri būtų aktuali ir nenuobodi šių dienų jaunam žmogui, puikiai įvaldžiusiam modernias technologijas, svajojančiam siekti karjeros aukštumų. Anglų ir lietuvių kalbos integracija pirmiausia atsispindėtų vertime, todėl ši idėja ir tapo pamokos tema. Pamokos pradžiai pasinaudojus etnolingvistikos žiniomis  buvo pasirinkta trumpa žaisminga situacija apie tai, kaip skirtingos tautos skirtingai mato ir interpretuoja supantį pasaulį. Toliau mokiniai susipažino su 10 svarbiausių  vertimo tezių, 5-7 iš kurių reikėjo panaudoti verčiant tekstą iš anglų į  lietuvių kalbą. Mokiniai dirbo grupėse po 4 savarankiškai pasiskirstę vaidmenimis, naudodamiesi internetiniais žodynais, pateikta užkoduota informacija QR kodų programėle, o atsiradus tarpusavyje neišsprendžiamoms problemoms, gavo mokytojų konsultacijas. Nebuvo nė vieno nedirbančio, bendromis grupės jėgomis pagaliau angliškas tekstas prakalbo lietuviškai. Visų grupių darbai pasitelkus Padlet platformą buvo įkelti į  išmanųjį ekraną, ten kartu buvo ir profesionalių vertėjų išverstas tekstas. Mokiniai matė skirtumus, įsivertino, aptarė, kiek ir kokių tezių panaudojo ir ką buvo galima daryti kitaip. Būta ir smagių diskusijų, kaip antai, ar gali laukti autobusas, kodėl anglai sodo namelį vadina pašiūre, ką mes darome su  mobiliuoju telefonu: baksnojame, liečiame, braukiame, tapšnojame ar…?

Taigi, ar gera buvo pamoka, jai pasibaigus gali pasakyti mokiniai ir vedę ar stebėję pamokas mokytojai. Labiausiai džiugina, kai mokiniai  diskutuoja, sako, kad nepastebėjo, kaip prabėgo laikas, kad buvo įdomu, kad buvo aišku, ką ir kaip turi padaryti, kad tai buvo jiems iššūkis, kurį daugiau ar mažiau pavyko įveikti. Po kolegialiai suplanuotos ir pravestos pamokos su pamoką stebėjusia direktoriaus pavaduotoja N.Kapačinskiene ir kolegomis nutarėme, kad pamokoje vyravo šiuolaikinės, geros pamokos paradigma, pasidžiaugėme  stipriosiomis pamokos pusėmis, kartu atradome ir naujų galimybių.


2022 m. sausio 3 d., pirmadienis

Žengiame į 2022-uosius!

Mielieji!

Sakoma, kai keičiasi metai, tarp jų atsiveria laiko plyšys, kuriame susilieja praeitis, dabartis ir ateitis. Po 12-os dūžių jos vėl atsiskiria. Iš šių trijų gyvenimo matų randasi linkėjimai. Praeitį matome per savo emocijas - šilumos ir džiaugsmo kitais metais. Dabartis - mūsų potyriai. Kuo daugiau labai gerų dienų 2022-aisiais. Ateitis - mūsų lūkesčiai ir planai. Kuo nuoširdžiausiai linkiu, kad jie visi įsikūnytų. Ir, žinoma, būkim SVEIKI!♥️Su Naujaisiais metais!


2019 m. gruodžio 3 d., antradienis

Tėvų klubas "Ar pažįstu savo vaiką? Kaip suvaldyti stresą?"


2019-11-09 vyko Tėvų klubo apskritojo stalo diskusija ,,Ar pažįstu savo vaiką? Kaip suvaldyti stresą?“  Užsiėmime dalyvavo 1-4 klasių tėvai, kurie atliko savo vaiko pažinimo testus ,,Kelionė į save“, ,,Ar valdau stresą?“, ,,Mano vaiko -  tėvo santykių kelias“.

Atlikę testus, tėvai diskutavo , apibendrino gautus atsakymus, pasidalino gerąja patirtimi, patarė vieni kitiems kaip spręsti vieną ar kitą problemą, iškilusią šeimoje ar mokykloje. Tėvai teigiamai atsiliepė apie klubo užsiėmimą ir pasiūlė vėl susitikti ateityje.
.

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Gerosios patirties sklaida klube „Diagnozė - mokytojas“


Spalio 22 d. įvyko klubo „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimas tema „Tyrimo testų rengimo metodika“. Informatikos mokytojas metodininkas Gintaras Nalivaika dalijosi praktine tyrimo testų rengimo patirtimi. Dalyvavusieji užsiėmime mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti tyrimo testų rengimo būdus.

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinė taryba aprobavo tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ duomenis ir teikia išvadas bei rekomendacijas:
1. Mokiniai įsivertinimą suvokia kaip paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimą, vertinimą ir apmąstymą, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
2. Įsivertinimas nedidina mokymosi motyvacijos, tačiau padeda tobulinti gebėjimus ir gerinti pasiekimus. 

3. Įsivertinimas paveikiausias išėjus skyrių/ modulį.
4. Įsivertinimas/ refleksija yra/ gali būti pamokos pabaigoje/pusmečio pabaigoje.


2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

Biologijos pamoka  netradicinėje erdvėje

Spalio 18d. dešimtų klasių mokiniams biologijos pamoka vyko prie Šundės upelio. Mokiniai, išanalizavę pateiktą informaciją, dirbdami porose,  iliustravo ekologines sąvokas 3-5 fotonuotraukomis, padarytomis pamokos metu prie Šundės upelio. 
Refleksijos metu mokiniai teigė, kad jiems ,,patiko dirbti gamtoje“, ,,buvo įdomu patiems planuoti savo darbą", ,,buvo aišku, nes matėme realius vaizdus“, ,,supratome, kad sąvokos apibūdina tai, kas gamtoje yra matoma“, ,,žinant teoriją žmogus kitaip supranta gamtą ir jos kitimą“, ,,pamokos metu pamatėme mišką ir upelį kitaip“. Mokytoja džiaugėsi, kad mokiniai dirbo atsakingai, motyvuotai, noriai aiškinosi, ieškojo ir teisingai atliko pateiktas užduotis. Namuose mokiniai sukurs savo nuotraukomis iliustruotą ekologinių sąvokų žodyną bei kartu su klasės draugais įvertins atliktą darbą.

2019 m. spalio 11 d., penktadienis

Apskritojo stalo diskusijų ciklas


Apskritojo stalo diskusija 
„Atrasti kitą - tai atrasti save“

Spalio 9 d. gimnazijos konferencijų salėje įvyko apskritojo stalo diskusija  tema „Atrasti kitą - tai atrasti save“, kurią moderavo Ia klasės mokinės Akvilė Poraikaitė ir Viktorija Trapikaitė. Joje  dalyvavusieji I-III klasių mokiniai aptarė  savikūros,  saviraiškos  būdus, skatinančius tikėjimą ir pasitikėjimą. Gimnazistai nutarė, jog svarbu ir pravartu savo gebėjimais dalintis su kitais, norinčiais siekti, tobulėti, įgyvendinti svajones. Ryšio su kitais svarbą savižinai  mokiniai  akcentavo aptardami vertybių kortelę  iš mokytojos V. Urbonienės metodinio rinkinio ,,Atrask savyje kitą":  save atrandame tik mokydamiesi vieni iš kitų.
Diskusiją inicijavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė ir etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė

Virus-free. www.avast.com