2016 m. spalio 17 d., pirmadienis

ATVIRA ETIKOS PAMOKA 
„ Asmenybė “

         Spalio 17 d. etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė atvirą pamoką Ic klasėje tema
„ Asmenybė “
Pamokos  tikslas  - ,, Auginti žmoniškumo turinį žmoguje"- buvo akcentuojamas visos pamokos metu. Mokiniai susipažino su Z. Froido asmenybės apibūdinimo  teorija, atliko savęs pažinimo testą, nusistatė savo sąmonės ir pasąmonės lygmenį, prisiminė Sokrato ,, Tris rėčius" , kurių moralė: nekalbėk apie kitą žmogų, jei tai nėra TIESA, GĖRIS, BŪTINUMAS. Mokiniai suprato, kad kiekvienas pokalbis apie kitą turi būti  pagrįstas Platono knygos Valstybė  vertybėmis: TIESA, SAIKU, DRĄSA IR IŠMINTIMI.
Mokiniai pristatė knygeles apie save. Kiekviena knygelė buvo unikali, įspūdinga. Šias knygeles pirmokai gaus atgal per Paskutinio skambučio pamoką. Mokiniai skaitė savo susikurtus credo rytojui. Dominavo saviįtaigos žodžiai Tu gali įveikti save ,,, Nieko nėra nepasiekiamo ,   ,, Būsiu pavyzdys šeimai I c klasėje nugalėjo tauriausios  vertybės: ŠEIMA, SVEIKATA, TIESA, MEILĖ, GĖRIS, TIKĖJIMAS , VILTIS.

Ačiū mokytojai Vilhelminai Urbonienei už pamoką ir pasidalijimą patirtimi

2016 m. spalio 15 d., šeštadienisMRU MOKSLINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA 
,, AKADEMINĖ ETIKA KINTANČIOJE VISUOMENĖJE"
   2016 spalio 14 d. MRU vyko mokslinė - praktinė konferencija ,, Akademinė etika kintančioje visuomenėje", kurioje plenarinėje sesijoje Vilė Urbonienė dalinosi darbo patirtimi ir skaitė pranešimą tema ,, Naujas, pagarba  grįstas norų kelias - pakantumo ir meilės pavyzdys".

2016 m. spalio 14 d., penktadienis              METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                      
Spalio 13 d. metodinės tarybos posėdyje svarstyta mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės ir gerosios patirties sklaida, remiantis įsivertinimo anketomis.
Nutarta per pusmetį stebėti 2 kolegų pamokas, kreipiant dėmesį į savo plėstinas kompetencijas, o pusmečio pabaigoje metodinėse grupėse pasidalinti  stebėtų pamokų sėkmėmis bei naujausia literatūra plėstinos kompetencijos tema.

2016 m. spalio 10 d., pirmadienis


INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR GEOGRAFIJOS PAMOKA                      „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“


Spalio 10 d. mokytojos B. Radziulienė ir J. Guigienė vedė pamoką „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“. Pamokoje dalyvavo III klasių mokiniai.
Pamokos pradžioje, sužadinime mokiniai skaitė anglų kalba žodžius ir nustatė, kad šie žodžiai susiję su K. Kolumbu. Pamokos temą ir uždavinius kartu su mokiniais suformulavo mokytojos anglų ir lietuvių kalbomis. Paskirstė poroms užduotis. Mokiniai, dirbdami porose, naudodamiesi planšetėmis, vadovėliu, žemėlapiais, turėjo surasti informaciją apie K. Kolumbo asmenybę,  didžiųjų geografinių atradimų priežastis (K. Kolumbo kelionių tikslas), keliones, parodyti  atrastas žemes, įvertinti šių kelionių reikšmę pasaulio suvokimui ir jų pasekmes. Kiekviena pora pateikė po 2-3  teiginius. Gautas žinias įtvirtino, atlikdami užduotis lapuose individualiai – reikėjo į tekstą anglų kalba atrinkti ir įrašyti tinkamus žodžius, sąvokas.  O apibendrinant ir reflektuojant mokiniai  turėjo sunumeruoti  sakinius (anglų kalba) ir įsivertinti savo veiklą pamokoje. Pamokoje užduotys buvo diferencijuotos.

Ačiū mokytojoms B. Radziulienei ir J. Guigienei už tiksliai suplanuotą, įdomią integruotą pamoką.

2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

   ,,Diagnozė – mokytojas“ 


Spalio dieną klube ,,Diagnozė – mokytojas“ vyko užsiėmimas ,,IQES online galimybės“.
IT mokytojai Pavel Jemeljanov ir Gintaras Nalivaika pristatė  interneto platformos galimybes bei supažindino su  profesionaliai parengtais  instrumentais  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybe  instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti.