2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Gerosios patirties sklaida klube „Diagnozė - mokytojas“


Spalio 22 d. įvyko klubo „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimas tema „Tyrimo testų rengimo metodika“. Informatikos mokytojas metodininkas Gintaras Nalivaika dalijosi praktine tyrimo testų rengimo patirtimi. Dalyvavusieji užsiėmime mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti tyrimo testų rengimo būdus.

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinė taryba aprobavo tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ duomenis ir teikia išvadas bei rekomendacijas:
1. Mokiniai įsivertinimą suvokia kaip paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimą, vertinimą ir apmąstymą, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
2. Įsivertinimas nedidina mokymosi motyvacijos, tačiau padeda tobulinti gebėjimus ir gerinti pasiekimus. 

3. Įsivertinimas paveikiausias išėjus skyrių/ modulį.
4. Įsivertinimas/ refleksija yra/ gali būti pamokos pabaigoje/pusmečio pabaigoje.


2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

Biologijos pamoka  netradicinėje erdvėje

Spalio 18d. dešimtų klasių mokiniams biologijos pamoka vyko prie Šundės upelio. Mokiniai, išanalizavę pateiktą informaciją, dirbdami porose,  iliustravo ekologines sąvokas 3-5 fotonuotraukomis, padarytomis pamokos metu prie Šundės upelio. 
Refleksijos metu mokiniai teigė, kad jiems ,,patiko dirbti gamtoje“, ,,buvo įdomu patiems planuoti savo darbą", ,,buvo aišku, nes matėme realius vaizdus“, ,,supratome, kad sąvokos apibūdina tai, kas gamtoje yra matoma“, ,,žinant teoriją žmogus kitaip supranta gamtą ir jos kitimą“, ,,pamokos metu pamatėme mišką ir upelį kitaip“. Mokytoja džiaugėsi, kad mokiniai dirbo atsakingai, motyvuotai, noriai aiškinosi, ieškojo ir teisingai atliko pateiktas užduotis. Namuose mokiniai sukurs savo nuotraukomis iliustruotą ekologinių sąvokų žodyną bei kartu su klasės draugais įvertins atliktą darbą.

2019 m. spalio 11 d., penktadienis

Apskritojo stalo diskusijų ciklas


Apskritojo stalo diskusija 
„Atrasti kitą - tai atrasti save“

Spalio 9 d. gimnazijos konferencijų salėje įvyko apskritojo stalo diskusija  tema „Atrasti kitą - tai atrasti save“, kurią moderavo Ia klasės mokinės Akvilė Poraikaitė ir Viktorija Trapikaitė. Joje  dalyvavusieji I-III klasių mokiniai aptarė  savikūros,  saviraiškos  būdus, skatinančius tikėjimą ir pasitikėjimą. Gimnazistai nutarė, jog svarbu ir pravartu savo gebėjimais dalintis su kitais, norinčiais siekti, tobulėti, įgyvendinti svajones. Ryšio su kitais svarbą savižinai  mokiniai  akcentavo aptardami vertybių kortelę  iš mokytojos V. Urbonienės metodinio rinkinio ,,Atrask savyje kitą":  save atrandame tik mokydamiesi vieni iš kitų.
Diskusiją inicijavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė ir etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė

Virus-free. www.avast.com

2019 m. spalio 1 d., antradienis

MT tyrimas 
Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams
 (dalyviai – II-III klasių mokiniai) 

Pažymėkite teisingą/us atsakymą/us.
 1. Kas, Jūsų nuomone, yra įsivertinimas? 
                   a) paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius, 
b) paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus, 
c) savianalizė, kaip dabartinių pasiekimų lyginimas su ankstesniais, 
d) tolimesnių tikslų ir strategijų numatymas. 
2.  Įsivertinimas yra paveikus, kai vyksta
 a) pamokos eigoje, 
 b) pamokos pabaigoje, 
c) baigus skyrių/ modulį, 
d) prieš kontrolinį darbą,
 e) pusmečio pabaigoje, 
f) mokslo metų pabaigoje, 
 3. Įsivertinimas svarbus, nes 
a) akcentuoja teisingus savo įgūdžių, gebėjimų vertinimo poreikius, 
b)stiprina norą siekti, tobulėti, 
c) skatina mokymosi motyvaciją, 
d)gerina mokymosi rezultatus, 
e) sustiprina savo vertės pajautimą. 
 4. Ar įsivertinimas padeda 
 a) patirti sėkmę
 Taip
 Ne
 Nežinau 
 b) tobulinti savo gebėjimus 
Taip 
Ne 
Nežinau 
 c) kelti mokymosi motyvaciją
 Taip
 Ne 
Nežinau 
 d) įvertinti savo pasiekimus 
Taip
 Ne
 Nežinau 
 Parengė: A. Krinickienė, G. Nalivaika