2016 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

Neformalaus klubo ,,DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS" susirinkimas


Gruodžio 28d. vyko neformalaus klubo ,,Diagnozė - mokytojas" susirinkimas. Jo metu buvo aptartos stebėtos pamokos ..Kolega - kolegai".

Džiugu, kad net 90 procentų mokytojų stebėjo 2 ir daugiau kolegų pamokas, jas aptarė su pamoką vedusiu mokytoju bei užpildė stebėtų pamokų protokolus. Pamokų stebėjimo tikslas buvo susijęs su mokytojų įsivertinimo anketose numatytomis plėstinomis kompetencijomis. 
Susirinkimo metu nuoširdus grįžtamasis ryšys skatino kolegiškai pagarbų, argumentuotą pokalbį bei sukūrė atmosferą, skatinančią tobulėti ir mokytis.


2016 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

ATVIRA ISTORIJOS PAMOKA   


Lapkričio 30 d. I c klasėje vyko atvira istorijos pamoka „Europos tautos XIX a.“ Pamokoje pristatyta bendradarbiavimo ir bendravimo ugdymo strategija,  išbandytas „karuselės“ metodas. Metodo tikslas -  mokyti ir mokytis kartu. Mokiniai grupėse išsirinko grupės vadovą, raštininką ir pasiskirstė darbais. Grupių viduje mokiniai analizavo pasidalintą  informaciją, išmokę vieni kitus, turėjo eiti į kitas grupes bei mokyti kitų grupių narius. Kitos grupės turėjo pasižymėti po 3-4 teiginius ir įvertinti „mokytojo“ darbą. Viena grupė turėjo individualią užduotį - paruošti patikrinimo užduotis ir patikrinti kaip sekėsi išmokti naują temą. Pamokos metu dirbo visi, jie ne tik mokėsi patys, bet  mokė kitus todėl jautė atsakomybę už savo darbą. Refleksijos metu mokiai kalbėjo, kad dirbti patiems -  įdomiau, džiaugėsi galimybe mokyti kitus, juos vertinti bei pasitikrinti pamokoje įgytas žinias.

ATVIRA PAMOKA "Darbas su žodynu"Lapkričio 30 dieną vyko atvira anglų kalbos pamoka III klasėje, kurią vedė anglų kalbos mokytoja Birutė Radziulienė.  Pamokos tema – Darbas su žodynu. ( Dictionary skills). Tokia tema buvo pasirinkta remiantis patirtimi, kad mokiniai naudojasi  vertėjais, kurie yra internete. Kadangi  dauguma žodžių – daugiareikšmiai, tai kartais mokinių pasirinkti variantai tekstą padaro beprasmį.  Todėl pagrindinis pamokos tikslas buvo parodyti, kad siekiant vertimo kokybės,  geriausia naudotis anglų – anglų kalbos žodynais, kur paaiškinama žodžio reikšmė ir pateikiamas pavyzdys, kokiame kontekste gali būti vartojamas žodis.

2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Gruodžio 1 d. - Pasaulinė AIDS diena

Siūlome paklausyti įdomios ir informatyvios Pasaulinei AIDS dienai skirtos prof. dr. Sauliaus Šaplinsko paskaitos  „AIDS: GERIAU ŽINOTI!”
https://www.youtube.com/watch?v=qwIv0DgXHok&feature=youtu.be

2016 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

INTEGRUOTA RUSŲ KALBOS IR ETIKOS PAMOKA


Lapkričio 24 d. etikos ir rusų kalbos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė atvirą integruotą pamoką Ic klasėje tema „Šeimos tradicijos ir papročiai“. Pamokoje aptartos šeimos vertybės, pristatyti papročiai bei tradicijos.
Mokytoja džiaugėsi pamokos sėkmėmis: 
1. Pamokai namų darbus ,,Gyvas reportažas" atliko ne tik mokiniai, bet ir tėvai, seneliai. Karinos močiutė papasakojo ir parodė kaip iškepti pyragą, Igno M. šeima papasakojo apie šeimos hobi - keliauti kartu, Ramunė nupiešė savo senelės portretą, kurį apibūdino nuostabiais būdvardžiais. 
2. Mokiniai išmoko vertinti šeimos svarbą. 
3. Mokiniai sukūrė po tris šeimos vertybes.2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienisPAMOKA - SUSITIKIMAS
                                                    

Lapkričio 23 d.  trečių klasių gimnazistams  etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė  integruotą etikos ir filosofijos pamoką -  susitikimą su būsimos knygos ,, Pasivaikščiojimai po  minčių kryžkeles"  autoriumi Andrejumi Gaidamavičiumi. Kiekvienas, pamokoje dalyvavęs mokinys, išgirdo nepakartojamų minčių, skirtų pažadinti sąžinę.
Mokiniams labiausiai patiko ši gerb. Andrejaus mintis: ,,Pagauni save? Supykstant, meluojant pavydint... Pagauni savo pašaipą, apkalbas, tuščius pažadus... Pagauni ir kišk į karantiną. Taip išmoksime būti gerais žmonėmis"


2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

2016-11-24  kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje Lietuvos Edukologijos Universitete : 
,,Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“
http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/siandien/Kvietimas-i-konferencija-LT-2.pdf

Planšečių panaudojimo galimybių pristatymas


Lapkričio 16 d. vyko neformalaus klubo „Diagnozė-mokytojas“ susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos planšečių panaudojimo ugdymo procese galimybės. Mokytojai P. Jemeljanov ir Z. Karneckienė pasidalijo savo darbo su šiais išmaniaisiais įrenginiais patirtimi.


 

2016 m. lapkričio 15 d., antradienis

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS, ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS PAMOKA

Lapkričio 15 d.  I a klasėje  vyko atvira integruota lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamoka „Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“, kurią vedė mokytojos Ona Baranauskienė, Alė Krinickienė ir Jurgita Politienė.
                    Pagal pateiktą klausimyną analizuodami ir lygindami tris skirtingų, mokslinio ir meninio, stilių tekstus -  geografijos, istorijos ir padavimą - mokiniai rengė ir pristatė  integruotus grupių pranešimus:  rinko informaciją apie nurodyto piliakalnio geografinę padėtį, gynybinę ar kitokią paskirtį, aiškinosi, kiek ir kaip padavime poetizuojama piliakalnio  padėtis ir/ar paskirtis, bandė argumentuotai atsakyti į klausimą „Ar pateiktąjį padavimą galima pavadinti metraščiu?“ 

Rigonda Skorulskienė. Internetinė paskaita skirta Eduka klasėje užsiregistravusiems vartotojams „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“

Rigonda Skorulskienė. Internetinė paskaita skirta Eduka klasėje užsiregistravusiems vartotojams „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“

2016 m. lapkričio 2 d., trečiadienis

METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                      
Spalio 31 d. metodinės tarybos posėdyje svarstyta ugdymo turinio integravimo ir diferencijavimo galimybės, atsižvelgiant į įvairius mokinių gebėjimus. 
Nutarta organizuoti metodinių grupių susirinkimus, kuriuose būtų aptartos diferencijavimo ir integravimo patirtys pamokose bei popamokinėje veikloje. Įdomiausios patirtys bus paviešintos metodinės veiklos tinklaraštyje „Metodinis avilys“ (Patirties skrynioje).


2016 m. spalio 17 d., pirmadienis

ATVIRA ETIKOS PAMOKA 
„ Asmenybė “

         Spalio 17 d. etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė atvirą pamoką Ic klasėje tema
„ Asmenybė “
Pamokos  tikslas  - ,, Auginti žmoniškumo turinį žmoguje"- buvo akcentuojamas visos pamokos metu. Mokiniai susipažino su Z. Froido asmenybės apibūdinimo  teorija, atliko savęs pažinimo testą, nusistatė savo sąmonės ir pasąmonės lygmenį, prisiminė Sokrato ,, Tris rėčius" , kurių moralė: nekalbėk apie kitą žmogų, jei tai nėra TIESA, GĖRIS, BŪTINUMAS. Mokiniai suprato, kad kiekvienas pokalbis apie kitą turi būti  pagrįstas Platono knygos Valstybė  vertybėmis: TIESA, SAIKU, DRĄSA IR IŠMINTIMI.
Mokiniai pristatė knygeles apie save. Kiekviena knygelė buvo unikali, įspūdinga. Šias knygeles pirmokai gaus atgal per Paskutinio skambučio pamoką. Mokiniai skaitė savo susikurtus credo rytojui. Dominavo saviįtaigos žodžiai Tu gali įveikti save ,,, Nieko nėra nepasiekiamo ,   ,, Būsiu pavyzdys šeimai I c klasėje nugalėjo tauriausios  vertybės: ŠEIMA, SVEIKATA, TIESA, MEILĖ, GĖRIS, TIKĖJIMAS , VILTIS.

Ačiū mokytojai Vilhelminai Urbonienei už pamoką ir pasidalijimą patirtimi

2016 m. spalio 15 d., šeštadienisMRU MOKSLINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA 
,, AKADEMINĖ ETIKA KINTANČIOJE VISUOMENĖJE"
   2016 spalio 14 d. MRU vyko mokslinė - praktinė konferencija ,, Akademinė etika kintančioje visuomenėje", kurioje plenarinėje sesijoje Vilė Urbonienė dalinosi darbo patirtimi ir skaitė pranešimą tema ,, Naujas, pagarba  grįstas norų kelias - pakantumo ir meilės pavyzdys".

2016 m. spalio 14 d., penktadienis              METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                      
Spalio 13 d. metodinės tarybos posėdyje svarstyta mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės ir gerosios patirties sklaida, remiantis įsivertinimo anketomis.
Nutarta per pusmetį stebėti 2 kolegų pamokas, kreipiant dėmesį į savo plėstinas kompetencijas, o pusmečio pabaigoje metodinėse grupėse pasidalinti  stebėtų pamokų sėkmėmis bei naujausia literatūra plėstinos kompetencijos tema.

2016 m. spalio 10 d., pirmadienis


INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR GEOGRAFIJOS PAMOKA                      „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“


Spalio 10 d. mokytojos B. Radziulienė ir J. Guigienė vedė pamoką „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“. Pamokoje dalyvavo III klasių mokiniai.
Pamokos pradžioje, sužadinime mokiniai skaitė anglų kalba žodžius ir nustatė, kad šie žodžiai susiję su K. Kolumbu. Pamokos temą ir uždavinius kartu su mokiniais suformulavo mokytojos anglų ir lietuvių kalbomis. Paskirstė poroms užduotis. Mokiniai, dirbdami porose, naudodamiesi planšetėmis, vadovėliu, žemėlapiais, turėjo surasti informaciją apie K. Kolumbo asmenybę,  didžiųjų geografinių atradimų priežastis (K. Kolumbo kelionių tikslas), keliones, parodyti  atrastas žemes, įvertinti šių kelionių reikšmę pasaulio suvokimui ir jų pasekmes. Kiekviena pora pateikė po 2-3  teiginius. Gautas žinias įtvirtino, atlikdami užduotis lapuose individualiai – reikėjo į tekstą anglų kalba atrinkti ir įrašyti tinkamus žodžius, sąvokas.  O apibendrinant ir reflektuojant mokiniai  turėjo sunumeruoti  sakinius (anglų kalba) ir įsivertinti savo veiklą pamokoje. Pamokoje užduotys buvo diferencijuotos.

Ačiū mokytojoms B. Radziulienei ir J. Guigienei už tiksliai suplanuotą, įdomią integruotą pamoką.

2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

   ,,Diagnozė – mokytojas“ 


Spalio dieną klube ,,Diagnozė – mokytojas“ vyko užsiėmimas ,,IQES online galimybės“.
IT mokytojai Pavel Jemeljanov ir Gintaras Nalivaika pristatė  interneto platformos galimybes bei supažindino su  profesionaliai parengtais  instrumentais  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybe  instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti.
  

2016 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis


INTEGRUOTA GEOGRAFIJOS - FIZIKOS - ANGLŲ KALBOS PAMOKA

„  Alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvoje 

 2016 m. rugsėjo 26 d. 2a klasėje vyko integruota geografijos-fizikos-anglų kalbos pamoka  Alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvoje , kurios tikslas -  susipažinti su vandens, vėjo, saulės ir geoterminės energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis Lietuvoje, išskirti jų privalumus ir trūkumus. Mokiniai dirbo grupėse, o savo darbą pristatė anglų kalba.  2a klasės mokiniai Ugnius Rodevičius ir Aidas Beržinskas pagamino vandens, vėjo ir saulės jėgainių modelius ir pristatė jų veikimo principą bei pademonstravo jų veikimą. Mokiniai turėjo pagalvoti ir įvertinti kuri iš šių energijos rūšių Lietuvoje perspektyviausia. Savo atsakymus visi surašė ant lapelių ir užklijavo ant plakato. Dauguma mokinių  mano, kad perspektyviausias ir ekonomiškai naudingiausias atsinaujinantis šaltinis Lietuvoje - vandens energija. Pamoką stebėjo Erazmus+projekto dalyviai iš Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Turkijos. 

        Ačiū mokytojams Jurgitai Politienei, Eugenijui Karneckui ir  Jelenai Rimkienei už įdomią pamoką ir pasidalijimą patirtimi    

2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis


METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                                                                                
Rudens spalvų mozaika vėl kviečia sugrįžti prie darbų, ieškojimų, noro tobulėti...
Rugsėjo 15 dieną metodinės tarybos posėdyje  apibendrinti ir pateikti direktorei tvirtinti integruotų projektų vertinimo kriterijai.
Ačiū visoms metodinėms grupėms už pateiktus pasiūlymus ir pastebėjimus.2016 m. birželio 10 d., penktadienis

SAVANORYSTĖS PAMOKOS


2016 m. gegužės 13 d. II ir III klasių mokiniai dalyvavo integruotose anglų kalbos pamokose, kurias vedė Europos savanorystės tarnybos savanorė psichologė magistrė Matėja Sušič iš Kroatijos. Mokiniai turėjo galimybę anglų kalba diskutuoti apie tai, kur ir kaip galima tapti savanoriu. Mokiniai ne tik praktiškai pritaikė anglų kalbos žinias, bet ir gavo daug idėjų, kurias galės panaudoti kitų pamokų metu, o svarbiausia – save išbandyti savanoriškoje veikloje.

2016 m. sausio 6 d., trečiadienis

Iš konferencijos sugrįžus


2015 m. rugpjūčio 28 d. dalyvavau VI-ojoje Lietuvos ekonomikos mokytojų konferencijoje, kuri vyko “Swedbank” centrinėje būstinėje, Vilniuje.  Paskaitą “Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga” skaitė šio banko vyr.ekonomistas Nerijus Mačiulis.  Pasidalinsiu pagrindinėmis šios konferencijos mintimis.

  Pasak ekonomisto  N.Mačiulio, labiausiai tikėtinas 2016 m. scenarijus – nuosaikus ekonomikos augimas. Euro zonos šalyse ekonomika augs 1,9 proc., JK – 2,5 proc., Norvegijoje – 1,4 proc., Japonijoje – 1,1 proc., Kinijoje – 6,6 proc., Indijoje – 7,4 proc.

  Lietuvos ekonomikai būdingas stebinantis atsparumas.  Po Rusijos embargo paskelbimo  lietuviškiems  produktams, Lietuvos ekonomika “traukėsi” tik pirmąjį 2015 m. ketvirtį. Labiausiai nukentėjo maisto pramonė( mėsos, pieno), žemdirbiai ir transporto  sektorius.  Didžiausių lietuviškų prekių eksporto rinkų sąraše Rusija – penkiolikta. 1-oje vietoje Vokietija (11,5 proc.), 2-oje – Latvija (7,8 proc.), 3-oje vietoje – Lenkija (7 proc.).

  Kalbant apie euro įvedimą Lietuvoje – “slopinantis  “euro efektas” tęsėsi tik kelis mėnesius, gyventojų lūkesčiai daug geresni nei prieš metus. “Viskas  pabrango” tik tuo atveju, jei valgote tik žuvį ir vaisius arba valgote tik restoranuose, pasak N.Mačiulio.  Pvz. daržovės  atpigo 8 proc., pienas, sūris – 5 proc., aliejus , mėsa– 3 proc.

  Eksportas Lietuvoje neauga jau 2,5 metų.  Ekonomika auga lėtai ir tai dėka vidinių išteklių (vidaus vartojimo). 2016 m. BVP augs 3 proc.  Nedarbo lygis sumažės 2 procentais  ir sieks 8,3 proc.

 

                                                                                                    Jurgita Politienė

2016 m. sausio 5 d., antradienis

LAIKUI NUSTATYTI

www.online-stopwatch.com   tinka visų dalykų pamokose!

Klubo DIAGNOZĖ-MOKYTOJAS susitikimas

Sausio 5 d. 10 val. įvyko klubo "Diagnozė-mokytojas" susirinkimas, kuriame pasidalijome gerąja patirtimi. Ypač dėkoju mokytojui Gintarui už atskleistas planšečių panaudojimo ugdymo procese galimybes!