Patirties skrynia


SAVIVALDUS MOKYMASIS - KAS TAI?

Savivaldus mokymasis yra toks mokymosi būdas, kai besimokantysis pats valdo mokymosi procesą, jį planuoja, įgyvendina ir vertina. 

Zita Karneckienė sako, kad taikydama savivaldų mokymąsi pamokose ji dažnai sudaro mokiniams sąlygas savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, kartu su atskiru mokiniu aptaria jo mokymąsi bei padeda jam planuoti tolimesnį mokymąsi. Tiesa, tam, kad vyktų savivaldus mokymasis, turi būti geras mikroklimatas klasėje. Skatinamas besimokančiojo pasitikėjimas savimi ir aktualinami kiekvieno vaiko asmeniniai laimėjimai. Sėkmė, patirta susidūrus su mokymo(si) situacija stiprina pasitikėjimą savimi ir įgalina vaiką bandyti atlikti, dalyvauti, kurti... Mokiniai savarankiškai įsivertina, kaip jiems sekėsi atlikti pateiktas užduotis bei pasiektus tarpinius rezultatus aptaria su mokytoja. 
Mokytojos Zitos mokiniai kaupia anglų kalbos portfolio, kuriuose pateikiami jų asmeninės pažangos įrodymai.

Birutė Radziulienė papildo, kad svarbu kartu su mokiniais kelti mokymosi tikslus bei teikti jiems pagalbą mokantis. Darbas porose ar mažose grupėse yra svarbus savivaldaus mokymosi aspektas. Projektinė veikla - puikus savivaldaus mokymosi pavyzdys.

                    


Individualizavimas ir diferencijavimas taikant mokymąsi bendradarbiaujant

http://biblioteka.ausrietis.lt/wp-content/uploads/2017/02/Individualizavimas_ir_diferencijavimas.pdf


DIFERENCIJAVIMAS. GEROJI PATIRTISIndividualizuoti žodiniai  pranešimai
 lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje
III - IV (XI -XII ) kl.

·       Lentelė „Rašytojo biografija/ asmenybė/ veikla/kūryba/ kontekstai“

·       Individualizuota namų užduotis  -
 remiantis lentelėje sukaupta informacija parengti trumpą (iki 3 min.) žodinį  pranešimą apie  rašytoją pasirinktu aspektu
·       Parengtų pranešimų pristatymas, aptarimas  ir kaupiamasis vertinimas
Pranešimų vertinimas
Pranešimo turinys
Pavadinimo ir teksto dermė

Struktūra
Kalbos vartojimas,
stilius
Maksimali taškų suma/ maksimalus įvertinimas
4
 (išsamiai, kryptingai kalbama pasirinkta tema
3 min.)
1
(kalbėjimo tema ir turinys dera)
2
(yra visos trys struktūrinės dalys)
3
(0-2 kalbos vartojimo, tarties, kirčiavimo, stiliaus klaidos)
10
3
(kalbama pasirinkta tema
3 min.)
0
(jei kalbama kita tema arba yra ženklių nukrypimų nuo temos)
 1
(įžanga ar pabaiga turi trūkumų arba trūksta vienos kurios nors dalies)
2
(3-5 kalbos vartojimo, tarties, kirčiavimo, stiliaus klaidos)

2
(kalbama pasirinkta tema
2 min.)

0
(nėra įžangos ir pabaigos)
1
(6-9
 kalbos vartojimo, tarties, kirčiavimo, stiliaus klaidos)

1
(kalbama pasirinkta tema
1 min.)


0
(10 kalbos vartojimo, tarties, kirčiavimo, stiliaus klaidų)

0
(kalbama pasirinkta tema
mažiau
negu 1 min.)


Pristatytų pranešimų  apie rašytoją  Kristijoną Donelaitį  temų/ aspektų pavyzdžiai:
Kristijonas Donelaitis – Lietuvai reikšmingas žmogus
Donelaitis – kultūros ir kalbos gynėjas
Donelaitis – gyva kalbos pradžia
Donelaitis – gerbtinas poetas
Donelaitis – šviesi asmenybė
Donelaitis – būrų mokytojas
Donelaitis – renesansiškų pažiūrų žmogus

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Alė Krinickienė

Apibendrinamojo kartojimo pamoka ,,Napoleono epocha Europoje“

 Istorija1 klasėje
 Pamoka skirta pasiruošti atsiskaitymui.
Mokiniai suskirstomi į tris grupes. Mokiniams paaiškinama, kad grupėje reikia išsirinkti ,,raštininką“, kuris gražiai rašo, ,,vadovą“, kuris paskirsto darbus pagal draugų gebėjimus greit dirbti. Mokinių grupės gauna klausimus ir istorinius tekstus, pagal kuriuos turės per 15min. surasti atsakymus. Mokiniai turi teisę konsultuoti vienas kitą, grupės-vienodo lygio. Atlikę darbą, mokiniai tarp grupių pasikeičia istoriniais tekstais ir atsakytais klausimais ir per 10 min. turi patikrinti: ar teisingai atliktos užduotys. Patikrinę užduotis bei kita spalva pažymėję klaidas, dar kartą pasikeičia darbais ir vėl tikrina kitas užduotis. Darbui skiriama 7 min., nes jie –antri vertintojai. Kai darbai sugrįžta į savas grupes, vyksta susipažinimas su klaidomis ir aptarimas. Aptarime dalyvauja mokytoja, kiekvienoje grupėje po 2-3 min. Darbai dar kartą ratu apkeliauja grupes ir su mokytoja aptariamos klaidos. Pamokos pabaigoje ,,minčių lietus“-trumpi atsakymai į mokytojos klausimus iš buvusių užduočių ir įsivertinimas-ką dar turiu pakartoti prieš atsiskaitymą.
 Dirbdami grupėmis mokiniai pasidalino darbu pagal savo gebėjimus, mokė vieni kitus, padėjo vieni kitiems ieškoti informacijos. Užduočių diferencijavimas padeda kiekvienam mokiniui pasiekti sėkmę, moko bendrauti ir bendradarbiauti.

  Dirbdami grupėmis mokiniai pasidalino darbu pagal savo gebėjimus, mokė vieni kitus, padėjo vieni kitiems ieškoti informacijos. Užduočių diferencijavimas padeda kiekvienam mokiniui pasiekti sėkmę, moko bendrauti ir bendradarbiauti.

 Pamoka skirta pasiruošti atsiskaitymui.

Klimato skirtumai Lietuvos teritorijoje

Geografija 1 klasėje Tikslas: paaiškinti klimato skirtumų Lietuvos teritorijoje priežastis
 Pamokos pradžioje visi kartu analizuojame skirtingus žemėlapius: kritulių pasiskirstymo, sniego dangos, vėjų, sausio ir liepos mėnesio temperatūrų pasiskirstymo. Tada mokiniai suskirstomi į grupes po 4, grupėms išdalinamos kortelės su įvairiais Lietuvos klimato bruožais, rodikliais. Grupėms paskiriami skirtingi regionai - Vakarų Lietuva, Vidurio Lietuva, Rytų Lietuva ir jos turi atrinkti tik tam regionui būdingus bruožus. Darbui skiriame 10 min. Tada kiekviena grupė pristato savo regioną ir paaiškina priežastis, lemiančias tokį klimatą. Kai pristatomi visi regionai, kartu formuluojame klimato Lietuvoje dėsningumus.


Tarptautiniai santykiai 4-ojo deš. antrojoje pusėje 

Tikslas: remiantis vadovėliu, žemėlapiu, karikatūromis ir šaltiniais, nustatyti Italijos ir Vokietijos agresyvios užsienio politikos kryptis ir žemėlapyje surasti jų užgrobtas teritorijas.
Pamokos fragmentas - diferencijavimas: 5 mokiniai atlieka nesudėtingas užduotis, dirbdami su atlasu ir kontūriniu žemėlapiu - žemėlapyje suranda ir kontūriniame žemėlapyje pažymi Vokietijos ir Italijos užgrobtas teritorijas iki 1939 m. rugsėjo 1 d. 7 mokiniai atlieka užduotis, remdamiesi šaltiniais, karikatūromis:
 remdamiesi duotais šaltiniais, apibūdina Prancūzijos ir D. Britanijos politiką Vokietijos atžvilgiu. Kokio pagrindinio tikslo siekė šios valstybės, vykdydamos nuolaidžiavimo politiką? Kaip ši politika atsispindi duotose karikatūrose?  
    

Pamokos tema: KUO SKIRIASI ŽVILGSNIS NUO POŽIŪRIO?
    Etikos mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė

      Ugdomos mokinių kompetencijos:
      Socialiniai santykiai: Aš ir Žmogus. PROBLEMŲ AKCENTAVIMAS.
      Mokėjimo mokytis kompetencija:  SAVOJO POŽIŪRIO FORMULAVIMAS IR NUOMONĖS ĮVERTINIMAS.
      Pažinimo kompetencija: MĄSTYMO LYGMENS AUGIMAS.
      Asmeninė kompetencija.: SUKURTA CITATA, REFLEKSIJA.
      Pamokos problema: Kokias moralines problemas ŽMONIJA sprendžia vadovaujantis SAVO NUOMONIŲ IR POŽIŪRIŲ DĖKA?
      Pamokos uždaviniai:
      1.         Gebės paaiškinti, kas yra ŽVILGSNIS  IR POŽIŪRIS?
      2.         Dirbdami grupėse mokės analizuoti IR VERTINTI SAVO POŽIŪRĮ Į SITUACIJĄ.
      3.         Dirbdami porose mokiniai REFLEKSIJOS METU ĮTVIRTINS PAMOKOS ESMĘ, SUKURDAMI PO CITATĄ, ĮTVIRTINS KOMPETENCIJAS.
      Pasirinkti metodai: Diskusija, darbas grupėse, darbas porose, CITATŲ SUKŪRIMAS, VERTYBIŲ KORTELIŲ ANALIZĖ
      Pasirinkto darbo priemonės : Tekstai, VERTYBIŲ KORTELĖS, MULTIMEDIJA, POPIERIUS, RAŠIKLIAI


       Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai

http://www.pedagogas.lt                            Apie diferencijuotą mokymą
,,Pažinkite mane. Pastebėkite mano specialius gabumus, interesus. Atkreipkite į mane, kaip į individą, dėmesį. Duokite man kasdien galimybę ką nors pasiekti, kad ir mažoje srityje“ rašo 
V. J. Černius


Lapkričio mėn. 3-4 dienomis metodiniuose susirinkimuose mokytojai apibendrino, aptarė bei pasidalino diferencijavimo bei integravimo patirtimis.

AČIŪ mokytojams už darbą, idėjas ir  norą dalintis patirtimi, idėjomis, atradimais

Dorinio ugdymo, soc. mokslų, kūno kultūros, meninio ugdymo ir technologijų metodinės grupės nariai prisiminė rugsėjo 26 d. vestą integruotą geografijos-fizikos anglų k. pamoką „Alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvoje“, kurios tikslas - susipažinti su vėjo, vandens, saulės ir geoterminės energijos Lietuvoje galimybėmis. Mokiniai dirbo grupėse, kurios turėjo savo vadovą-mokinį, kuris kiekvienam grupės nariui paskyrė skirtingą užduotį pagal jo anglų k. žinias. Atlikus darbą, jį reikėjo pristatyti anglų kalba. Taip pat mokiniai pademonstravo savo pagamintų jėgainių modelių veikimo principą.
Jūratė Guigienė taip pat pasidžiaugė spalio 10 d. pravesta sėkminga geografijos-anglų k. pamoka „K.Kolumbas – didžiųjų geografių atradimų pradininkas“, kurios metu mokiniai dirbdami porose su planšetėmis turėjo rasti informaciją apie K,Kolumbo asmenybę, geografinių atradimų priežastis, atrastas žemes. Pamokoje užduotys buvo diferencijuojamos.
Mindaugas Švereika papasakojo, kad kūno kultūros pamokose užduotis nuolat diferencijuoja, atsižvelgiant į mokinio sveikatos duomenis, keliamus pamokos uždavinius. Mokiniams suteikiama galimybė grupėmis atlikti bendrojo fizinio parengimo pratimus, kita grupė žaidžia krepšinį ar tinklinį. Vėliau grupės susikeičia. Kartais pagal poreikį mokinys yra nukreipiamas į treniruoklių salę.
 Vilė Urbonienė aptarė etikos pamokų diferencijavimą. Ji  paskiria užduotis poroms ar grupėms, t.y. mokytoja iškelia 2-3 klausimus temai ar teksto medžiagai, o mokiniai analizuoja tekstą ir užrašo tezę, mintį ar citatą, išsirinkę kurį nors klausimą. Vėliau mokiniai diskutuoja ir ieško visiems artimo atsakymo.
Daiva Uzialienė  jau porą metų naudojasi diferencijavimo patirtimi, įgyta istorikės J.Litvinaitės seminare. Pamokų metų mokiniai analizuoja skirtingus istorijos šaltinius; sudėtingesnius ir ilgesnius šaltinius analizuoja gabesni mokiniai, o lengvesnio turinio šaltinius – silpnesni pagal pažangumą mokiniai. Pamokos pabaigoje grupės aptaria savo darbą, atsako į klausimus.
Jurgita Politienė  diferencijuoja tam tikrų, dažnai sudėtingesnių ar didesnės apimties temų medžiagą. Mokiniai dirba grupėse, jiems pateikiami 3-5 klausimai. Vėliau kiekviena grupė klasei pristato savo darbą, o mokytoja papildo (jei reikia). Grupė taip pat gali užduoti klasei klausimą ir išsiaiškinti ar klasė suprato jų pristatymą.
 
Užsienio kalbų metodinės grupės nariai aptarė Birutės Radziulienės pamokos ,,Aplinkosaugos problemos"eigą. Šioje pamokoje integruojamos biologijos ir anglų kalbos žinios.
Pamokos eiga:
1.Žiūrėdami į žodžius, mokiniai turi pasakyti kas šiuos žodžius sieja ir koks skirtumas tarp jų.
2. Mokiniai dirba  3 grupėse. Kiekvienai grupei duodami du skirtingi tekstai (kiekvienas grupės mokinys privalo turėti vieną iš  dviejų skirtingų, kad visi tuo pat metu galėtų skaityti). Mokiniai privalo perskaityti tekstą ir apibendrinti informaciją. Apibendrintą informaciją mokiniai užsirašo prie pirmos užduoties atitinkamų žodžių, kad jiems būtų lengviau įsiminti. Po to grupių nariai perskirstomi taip, kad kiekvienoje grupėje atsidurtų mokiniai iš kitų grupių su skirtingais tekstais. Kiekvienas naujai suformuotos grupės mokinys pateikia teksto apibendrintą informaciją, tuo metu kiti šią informaciją pasižymi prie pirmos užduoties žodžių. (Mokiniams pasakoma, kad jie turi būti atidūs užsirašydami informaciją, nes jos reikės sekančiose užduotyse)                                                  
3. Mokiniams pateikiami klausimai iš tekstų, kad būtų  galima įsitikinti ar jie atlikdami 2 užduotį dalinosi informacija. (Užduotį galima pateikti įvairiai, pvz. mokytojas turi kiekvieną atskirą klausimą ant lapelio. Grupės mokiniai ateina, ištraukia vieną klausimą ir jei teisingai atsakė gauna tašką.)

Mokytoja Zita Karneckienė pasidalino patirtimi apie  diferencijavimą skirstant mokinius į grupes. Ji mano, kad kiekvienas mokinys turi atlikti pratimus, skirtus jo turimų ugdymo problemų šalinimui, todėl pateikia grupėms skirtingas užduotis: suskirsto mokinius į grupes pagal ugdymo poreikius. Darbui grupėse mielai taiko durstinio metodą: vienos grupės nariai gauna skirtingo sudėtingumo tekstus ir privalo juos vienas kitam paaiškinti. Mokiniai atlieka jiems pateiktas užduotis, pvz. skaito gautą tekstą ir atlieka teksto suvokimo užduotis. Pirmiausia kiekvienas dirba individualiai, po to aptaria savo darbo rezultatus grupėse, išskiria pagrindinę teksto informaciją ir apgalvoja, kaip ją perteiks kitiems. Išsiaiškinus bei aptarus tekstus, toliau mokiniai iš naujo persiskirsto į grupes, pagal durstinio metodą. Tuomet kiekvienoje grupėje yra po keturis skirtingus tekstus skaičiusius mokinius, kurių tikslas - perteikti vienas kitam pagrindinę perskaitytų tekstų informaciją.
Mokytoja papasakojo ir apie tikomą mažų grupinių projektų metodą: iš pateiktų temos sričių mokiniai išsirenka tą, kuri juos daugiausia domina. Interesus paprastai išsiaiškinu iš anksto apklausos būdu, tačiau kartais ir pati suskirstau temą į atskiras sritis. Mokytoja mielai pasinaudoja stiprių mokinių kompetencijomis. Dažniausiai jie noriai padeda silpnesniesiems. Be to, tokiu būdu jie tobulina savo gebėjimą, ką nors paaiškinti, o kartodami - įtvirtina įgytas žinias bei kompetencijas. Tačiau jų parama silpnesniesiems neturėtų užimti viso užduočių atlikimui skirto laiko, kad stipresnieji turėtų galimybę susikoncentruoti ir į savąsias silpnybes arba įveikti jiems iškeltus ypatingus iššūkius.

Gamtos ir tiksliųjų  mokslų metodinės grupės nariai aptarė darbo pamokoje, namų darbų bei atsiskaitomųjų darbų diferencijavimo patirtis.

Nijolė Gudelienė papasakojo apie diferencijuotas atsiskaitomųjų darbų užduotis, jų paruošimo galimą įvairovę.
Vida Dindienė pateikė atsiskaitomųjų užduočių pavyzdžių. Mokiniams mokytoja sudaro galimybę rinktis užduotis pagal savo gebėjimus, o tai ugdo jų atsakomybę, gebėjimą įsivertinti.
Gintaras Nalivaika pasidalino patirtimi apie diferencijavivmą  pamokose. Kiekvienas mokinys dirba pagal savo gebėjimus t.y. mokiniai gali analizuoti skirtingas temas ir dirbti jiems patogiu tempu. Jie konsultuojami individualiai. Tai leidžia dalyko specifika ir nedidelis mokinių skaičius grupėje.
Eugenijus Karneckas pasakojo apie gabius mokinius. Jiems duodamos papildomos užduotys, jie mokosi neakivaizdinėse mokyklose: matematikos, fizikos ,,Fotonas“, chemijos ,,Pažinimas“.
Daiva Gaidamavičienė papasakojo apie diferencijavimą atliekant projektinius darbus. Pasiūlytai  temai mokiniai parenka potemes, kurias jie nuodugniai analizuos. Šiame darbo etape mokiniai yra diferencijuojami ne tik pagal gebėjimus, bet ir pagal interesus, nes jie suburia grupę, kurioje  gilinasi į pačių pasirinktą potemę.  Taip susidaro kelios projektinio darbo grupelės, atliekančios skirtingus darbus (pav. integruoto projekto ,,Švenčionėlių šulinių vandens tyrimai" metu vieni mokiniai atliko vandens cheminį tyrimą, kiti mikrobiologinį). Grupelės, atlikusios individualų darbą, sujungia pavienius rezultatus į visumą, apibendrina rezultatus, pateikia išvadas.
Teresė Dudėnaitė pasidalino patirtimi apie namų darbų diferencijavimo svarbą bei apie diferencijuotą darbą su gabiais mokiniais. Mokytoja priminė, kad vyksta nauja integravimo kryptis – integravimas su karjeros ugdymu, netradicinėse erdvėse: VU matematikos ir informatikos fakultete, VU biologijos fakultete ir fizikos institute.
Mokytojai prisiminė ir šiais mokslo metais vykdomus integruotus projektus.


           Plačiau apie diferencijuotą mokymą ir ugdymą 
  
Ugdymo diferencijavimas pamokoje 2014 NMVA

Mokomojo filmo „Kaip organizuoti išorinį diferencijavimą?" tikslas -- pristatyti pedagogų bendruomenei Lietuvos mokyklose gana retai taikomą išorinio diferencijavimo metodą


http://gid.lt/pedagogika/diferencijuotas-mokymas-ugdymas    


           Dėmesio!
           Lapkričio 11 d. nemokamas seminaras 

Renata Babravičienė. Paskaita "Mokinių motyvacijos skatinimas naudojant pateikčių rengimo programas"

http://vma.lt/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=294:renata-babraviciene-paskaita-mokiniu-motyvacijos-skatinimas-naudojant-pateikciu-rengimo-programas&Itemid=1784

           Spalio 17 d. ir 18 d.  nemokami seminaraiBiologijos pamoka netradicinėje erdvėje
 ,,Ekologijos pagrindai (II klasės mokiniams)


   Tam, kad galėtume suprasti ir analizuoti  gamtos įvairovę, žmogaus įtaką gamtai, būtina žinoti bei suprasti tam tikras ekologines sąvokas. 
   Spalio 11 dieną antrokams biologijos pamoka  ,,Ekologijos pagrindai" vyko prie  Šundės upelio (mokytoja D. Gaidamavičienė)
      II a klasės mokiniai dirbo grupėmis. Mokiniai išsiaiškino, aptarė pateiktas ekologines sąvokas ir jas iliustravo 4-6 nuotraukomis.
Surinktą vaizdinę medžiagą mokiniai namuose apipavidalins ir kitą pamoką pristatys klasės draugams.  Aiškiausiai ir vaizdžiausiai apibūdinusi sąvokas grupė bus įvertinta dešimtukais.Geografijos pamoka netradicinėje erdvėje 
,,Geografijos akiniai
  (I klasės mokiniams)

Kažin ar rasime širdžiai ir protui patrauklesnės veiklos kaip aplinkos stebėjimas. Mes gyvename ne tik gamtinėje, bet ir kultūrinėje erdvėje. Gamta ir kultūra, jos santykis – tai geografinės pasaulėvokos tyrimo objektas. Rugsėjo mėn. antroje savaitėje I klasės mokiniams geografijos  pamoką „Geografijos akiniai“ vedu kieme.  Pamokos tikslas  - teorines žinias, gautas pamokose, gebėti pritaikyti, aiškinantis 2-3 gamtos dėsningumus, mokant orientuotis vietovėje, stebint, lyginant gamtos objektus, reiškinius ir žmogaus ryšį su jais.
Mokiniai grupelėse turi atrasti po 3-4 augalus, įvardinti juos. Prisiminti, kaip  vietovės plane fiksuojami medžiai, krūmai, pievos, gatvė, takas, miškas, akmuo, pastatas, elektros linija, sodas. Sudaryti nedidelį vietovės planą, panaudojant 5-7 sutartinius ženklus. Mokosi nustatyti horizonto kryptis pagal medžio kamieną, dirbti su kompasu, apskaičiuoti pušies amžių, aukštį. Apibūdina debesuotumą, debesų tipus. Prie buvusios cerkvės pamatų mokiniams primenama Švenčionėlių miesto kūrimosi istorija. Užduodamas namų darbas – gimnazijos svetainėje perskaityti apie gimnazijos kūrimąsi ir žinoti bent 2-4 faktus
Ačiū mokytojai Jūratei Guigienei už pasidalijimą gerąja patirtimi        Ugdymas netradicinėse erdvėse


Rugsėjo 23 d. būrelio ,,Filosofija mokykloje nariai buvo nuvykę į rašytojos Rasos Degėsienės knygos GLESUM pristatymą, vykusį Lietuvos Mokslų Akademijoje. 
Mokytoja Vilė Urbonienė pasidalino mintimis apie knygą, mokiniai pamatė tikrą ,,knygos gimimą, bendravo su istorijos profesoriais E. Jovaiša ir A. Tyla, išgirdo profesorių ir literatūros kritikų nuomonę apie knygą bei knygos autorei įteikė  I c kl. mokinės Ramunės Černiauskaitės  sukurtą gintaro paveikslą.


       Samprotavimo ir literatūrinio rašinio žingsniai    
https://mokovas.wordpress.com/2016/10/09/samprotavimo-ir-literaturinio-rasinio-zingsniai/      Siūlome išbandyti!
   http://klase.eduka.lt/register      Dėmesio!
      Nemokami seminarai
  http://www.egu.lt/nemokami-seminarai
   http://www.vma.lt/


     Įdomu !

Rita Dukynaitė. Skaitymas ir rašymas per visus dalykus. Tarptautinių tyrimų įžvalgos

https://www.youtube.com/watch?v=x7xf-jMGOiw

file:///C:/Users/petras/Downloads/Dr.%20Rita%20dukynaitė.%20Skaitymas%20ir%20rašymas%20per%20visus%20dalykus.%20Tarptautinių%20tyrimų%20įžvalgos..pdf 

                               Gerosios patirties sklaidos tema „Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei mokinių įgytų žinių taikymas“: 

gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinėje grupėje:


 • kad sustiprintų motyvaciją, mokytojui reikia gebėti pritaikyti keletą strategijų: smalsumo žadinimas, ugdymo džiaugsmo išgyvenimo skatinimas, laimėjimų patyrimo ir lūkesčių įgyvendinimo skatinimas. G. Petti nuomone savarankiškas tikslo pasirinkimas ir pastangos, kuriomis mokinys  siekia užsibrėžto tikslo, padidina jo pasitikėjimą savimi, pasireiškia savigarbos jausmas. Pagal G. Petti motyvacijai stimuliuoti mokytojas turėtų  pasitelkti ugdymo džiaugsmo skatinimo strategiją, tam tikslui parinkdamas keletą tekstų, užduočių, iš kurių mokinys gali savarankiškai išsirinkti sau patraukliausią. Tuomet jo energija bus nukreipta į pasitenkinimą keliantį procesą. Jis jausis sužadintas, sugebantis, vertingas.
 • Daiva Gaidamavičienė pateikia žaidimo pavyzdį  ,,Raumenys“ 1 klasių mokiniams.
 • Vida Dindienė pristato motyvaciją didinantį žaidimą ,,Domino“.

 • Nijolė Gudelienė sako, kad mokiniai noriai sudarinėja ir sprendžia kryžiažodžius, todėl pamokose (tam tikromis temomis) mokiniai sudarinėja bei sprendžia kryžiažodžius. Taip pat ruošiantis kontroliniam darbui mokiniai gali pasirinkti jiems tinkamas užduotis.

 • Daiva Gaidamavičienė sako, kad kontrolinio darbo ,,Genetikos uždaviniai“ metu pateikia daug uždavinių ir mokiniai gali spręsti jiems patinkamus (prie uždavinių būna parašyti taškai).

 • Vida Dindienė sako, kad  kontrolinio darbo metu mokiniai taip pat turi galimybę pasirinkti uždavinius pagal savo mokymosi lygį.

 • Teresė Dudėnaitė pastebi, kad organizuodamas darbą grupėse, mokytojas turi galimybę pasiūlyti mokiniams laisvai sudaryti grupes pagal savo simpatijas. Tokiose grupėse mokiniai atviresni vienas kitam. Kiekvienas mokinys gali įnešti savo idėjas ir su juo grupėje elgiamasi kaip su galinčiu duoti svarbių žinių. Tai teigiamai paveikia kiekvieno mokinio savosios vertės pajautimą ir pačią ugdymo situaciją. Mokytoja sako, kad  ketvirtokų mokinių grupės dirbo savarankiškai  pagal sudarytą darbo planą. Tai skatino jų motyvaciją.

 • Pavel Jemeljanov sako, kad mokymo procese grįžtamasis ryšys taip pat stimuliuoja motyvaciją. Mokytojas turi užtikrinti grįžtamąjį ryšį sau ir mokiniams. Pamokų metu mokytojas mokiniams pataria, pasako, ką reiktų tobulinti.

Visi mokytojai teigia, kad pamokose vyksta refleksija, kuri taip pat didina mokinių motyvaciją.


dorinio ugdymo, soc. mokslų, kūno kultūros, meninio ugdymo ir technologijų metodinėje grupėje:


 • mokytojos J. Politienė ir J. Guigienė šį rugsėjį vedė aplinkotyrines pamokas gimnazijos teritorijoje. Mokiniai įtvirtino teorines žinias praktiškai, t.y. naudojantis kompasu turėjo nustatyti pasaulio kryptis, be to turėjo rasti gamtinių orientavimosi aplinkoje būdų, pasakyti kokia kryptimi nuo gimnazijos yra Vilnius, Švenčionys, Ignalina ir kt., parodyti kokia kryptimi yra nurodytas azimutas, organoleptiškai nustatyti oro temperatūrą, vėjo kryptį, nusakyti debesuotumą, cikloniniai ar anticikloniniai orai buvo tą dieną ir t.t.
 • D. Uzialienė ir O.Baranauskienė sako, kad mokiniai įgytas žinias praktiškai panaudoja atlikdami užduotis žemėlapyje, analizuodami karikatūras, atlikdami lyginamąją analizę.
 • A. Karovackienė kalba, kad mokinių motyvaciją stiprina kūrybiniai darbai, pvz. kai mokiniui reikia interpretuoti kokią nors dailės kryptį.
 • J. Travkina pažymi, kad jų pamokose dominuoja praktinis žinių taikymas. Per technologijų pamokas šiuo metu mokiniai labai noriai iš skiaučių siuva užklotus.
 • D. Panavienė sako, kad teoriškai nusakius kokio nors pratimo atlikimo techniką, mokiniai praktiškai mokosi jį atlikti.

lietuvių kalbos metodinėje grupėje:


    

Laimutė Martinkevičienė sako, jog kūrybinis rašymas, pvz., miniatiūros, mokant/mokantis meninės raiškos priemonių, kūrimas, kūrybinių gebėjimų ugdymas yra rezultatyvus mokinių motyvacijos būdas.


Alė Krinickienė sako, jog kūrybinių gebėjimų skatinimas, kūrybinės užduotys pamokose, vykstančiose netradicinėse erdvėse, pvz., medžiagos eseistiniam rašiniui rinkimas, citatų saulutės, debatų metodai skatina mokymosi motyvaciją:
Nijolė Daubarienė pastebi, kad einamosios medžiagos siejimas su mokinio patirtimi ir šiandienos gyvenimu taip pat turi teigiamos įtakos mokymosi motyvacijai.

Asta Činčikienė pristato mokiniams sudominti ir motyvuoti skirtą mąstytojų raktų metodą.


Mąstytojų raktų metodas (mokytoja Asta Činčikienė)


 Mąstytojų raktai yra dvidešimties užduočių, skirtų besimokantiesiems sudominti ir motyvuoti, rinkinys. Klausimas ar užduotys pateikiami kaip raktai, atrakinantys analitinio, kritinio ir kūrybinio mokinių mąstymo sugebėjimus.

Atvirkštinis raktas                  
Parašykite 10 (5) daiktus, kurie niekaip negali būti susiję su nagrinėjama tema.
„Kas, jeigu...“ raktas            
Užduodamas klausimas kas atsitiks, jeigu... Jis gali būti tiek rimtas, tiek nerimtas. Jo paskirtis – idėjų generavimas.
Trūkumų raktas                     
Pasirenkamas objektas, aprašomi jo trūkumai ir pateikiami siūlymai trūkumams pašalinti.
Derinių raktas                        
Pateikiami du skirtingi objektai ir bandoma sujungti juos į vieną. Taip išrandama naujų dalykų.
PPP raktas                             
Siūloma pertvarkyti kasdieninio naudojimo daiktus, juos padidinant, papildant ir pakeičiant kurią nors jų dalį.
Abėcėlės raktas                    
Sudaryti sąrašą objektų, funkcijų, reiškinių, susijusių su nagrinėjamu objektu, nuo A iki Ž
Variantų raktas                     
Pateikti kuo daugiau būdų (kelių) praktiniam daikto (objekto) panaudojimui.
Diagramos raktas              
Pateikiama paprasta diagrama, į kurią mokiniai bando surašyti sąvokas, nustatydami tarpusavio ryšius.
Prognozės raktas                
Numatyti, kaip pasikeis daiktas keičiantis laikui, situacijai.
Įvairaus naudojimo raktas   Išvardyti keletą skirtingų daikto panaudojimo galimybių (nepamiršti perdirbimo).
Juokingas raktas                    
Sugalvoti juokingą pareiškimą, kurio neįmanoma įgyvendinti, ir bandyti jį pagrįsti.
Bendrumo raktas               
Parinkti du objektus, kurie iš pirmo žvilgsnio neturi nieko bendro, ir pamėginti rasti sąlyčio taškų.
Klausimų raktas                  
Parašyti 5 klausimus, kurie turėtų tą patį atsakymą.
Minčių lietaus raktas           
Sugalvoti problemą, kurią reikia išspręsti ir užrašyti sprendimo idėjų.
Išradimų raktas                     
Neįprasti išradimai. Galima užrašyti arba pamėginti sukurti realiai.
Mūro sienos raktas            
Sukurti pareiškimą ir sugalvoti būdų, kaip tai įgyvendinti.
Konstravimo raktas           
Konstravimo užduotys, naudojant kasdieninėje aplinkoje esančias medžiagas.
Priverstinių ryšių raktas    
Išspręsti problemą naudojant 3 skirtingus objektus, naudojamus ne pagal paskirtį. Galima tik aprašyti.
Alternatyvos raktas             
Sugalvoti būdų, kaip atlikti užduotį nenaudojant įprastų prietaisų.
Interpretacijos raktas       
Apibūdinti neįprastą situaciją ir sugalvoti jai paaiškinimą.


Tai galėtų būti namų darbų užduotis, užduotis gabiems mokiniams, laisvalaikiui. Galima pasirinkti keletą raktų, priklausomai nuo laiko, mokinių gebėjimų, temos. Šios užduotys yra neterminuotos, leidžiančios surasti kuo daugiau sprendimų ar idėjų. Mokiniai galėtų rašyti, piešti, atlikti, demonstruoti, naudoti grafines informacijos priemones.

Atvirkštinis raktas                 
„Kas, jeigu...“ raktas            
Trūkumų raktas                     
Derinių raktas                        
PPP raktas                             
Abėcėlės raktas                    
Variantų raktas                     
Diagramos raktas              
Prognozės raktas                
Įvairaus naudojimo raktas  
Juokingas raktas                   
Bendrumo raktas               
Klausimų raktas                 
Minčių lietaus raktas           
Išradimų raktas                     
Mūro sienos raktas            
Konstravimo raktas           
Priverstinių ryšių raktas    
Alternatyvos raktas             
Interpretacijos raktas       


užsienio kalbų metodinėje grupėje:


Mokytoja Z. Karneckienė teigia, kad mokinius motyvuoja  IKT taikymas pamokose, medžiagos siejimas su mokinių patirtimi. 

Mokytoja R. Razmienė pamokose naudoja gyvenimiškas praktiškas situacijas, pvz. CV rašymas, praktinis kalbos pritaikymas (darbo pokalbis, oficialus pristatymas, dialogai „Parduotuvėje“ ir pan.). Mokytoja V. Urbonienė mano, kad motyvaciją stiprina aktyvieji mokymo metodai, pvz. metodas „Mokinys – mokiniui“, „Filmo garsinimas“, „Teksto mozaika“, debatų metodas.

Mokytojos T. Ščiogoleva ir B. Radziulienė sako, kad jos siūlo mokiniams papildomus, įdomūs mokiniams darbus. Tai irgi motyvuoja mokinius.
"Fotoedukacinė kelionė po muziejų "Aukštaitiška pirkia" - puiki metodinė priemonė lietuvių k., istorijos, etninės kultūros pamokose, viktorinose, lietuvių liaudies vakaronėse. Parodydami Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos muziejaus kūrimo etapus, surinktus eksponatus, skatiname mokinius domėtis savo istorija, senelių ir prosenelių buitimi, raginame vaikus rinkti buities daiktus, senus rakandus bei rašytinius prisiminimus apie gyvenimą, darbą, poilsį, papročius bei tradicijas".   Daiva Uzialienė, istorijos mokytoja metodininkė

http://www.slideshare.net/karneckiene/venionli-mindaugo-gimnazijos-muziejus


260 animuotų skaidrių rinkinys "Terminų mokymasis dailės pamokose". Jame skaidrės surūšiuotos pagal temas: architektūra, meno stiliai ir kryptys, dailės technikos, dailės rūšys ir žanrai, meninės išraiškos priemonės, taikomoji dailė, įvairūs dailės terminai. Ši metodinė priemonė gali būti naudojama kartojimui ir įtvirtinimui, ruošiantis dailės egzaminui, savarankiškam mokymuisi, apibendrinimui.

Alfreda Karovackienė, dailės mokytoja metodininkė


                               ATVIRŲ PAMOKŲ SĖKMĖS:


Integruotos IT ir biologijos pamokos planas

Dalykas / mokytojai:  Informacinės technologijos ir biologija.

Gintaras Nalivaika,  Daiva Gaidamavičienė  

Pamokos tema: Statistinis duomenų  apdorojimas.
IT integruojama tema  ,,Diagramų braižymas”
Biologijos integruojama tema ,, Kraujo sudėties pokyčių analizė”

Uždavinys:  Pagal pateiktus kraujo tyrimų duomenis, naudojantis skaičiuokle Microsoft Excel, nubraižyti diagramas ir jas palyginus pateikti 1 – 3 išvadas apie kraujo sudėties pokyčius bei pokyčių reikšmę organizmui.

Ryšys su BP:

IKT: Excel skaičiuoklės pagalba sukurti skirtingų tipų diagramas: stulpelinę, linijinę, skritulinę.
Biologijos: Analizuojant kraujo tyrimų rezultatus apibūdinti kraujo sudėties pokyčių reikšmę organizmui, pavyzdžiui, sumažėjusio hemoglobino kiekio (dujų pernašai), padidėjusio leukocitų skaičiaus (organizmo atsparumui) ar sumažėjusio trombocitų skaičiaus (krešėjimui)
Integracijos: Taikyti IT žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatų statistiniam apdorojimui, lyginimui ir išvadų pateikimui.
Mokymo priemonės pamokoje: kompiuteris, projektorius, kraujo tyrimų duomenys.

Metodai:  Pokalbis, aiškinimas, praktinis darbas kompiuteriu, duomenų analizė, minčių lietus.

Pamokos eiga:
1.      Įvadas. Sužadinimas.
2.      Naujos temos skelbimas, uždavinio skelbimas, naujos informacijos pateikimas ir
aiškinimas.
Kaip greitai sukurti diagramą? ( 4 .min.)
Kraujo sandaros pakartojimas (,,minčių lietus”) (1 min).
3.       Užduoties paaiškinimas ( 1 min.)
4.       Savarankiškas mokinių darbas  poromis.
Mokiniai, pagal pateiktus kraujo tyrimo duomenis ir individualias užduotis, braižo diagramas, formuluoja išvadas. (20 min.)
Mokinių darbų pristatymas (10 min.)
5.      Įsivertinimas.
6.      Refleksija. Aptariami sunkumai, žinių pritaikymo galimybės.Istorijos mokytojos Daivos Uzialienės atvira pamoka:

Atvira pamoka IIb klasėje 2014-11-19
Pasakojimo kūrimo metodas.
Tema-„ Kasdienis Lietuvos valstiečių gyvenimas“
Tikslas – Sukurti rišlų, vaizdingą istorinį pasakojimą apie valstiečių gyvenimą tarpukario Lietuvoje.


Mokiniai padalinami į grupes po keturis. Pagal teksto potėmes jie turi
išrinkti, jų manymu, svarbiausius 5 teiginius. Juos užrašyti.
 (5min)

Savo išrinktus teiginius turi perduoti kitai grupei, kuri turi sudaryti pasakojimą, remdamasi tik teiginiais. Pasakojimą galima pradėti žodžiais:
„vieną kartą...“, „kai man teko lankytis...“, „vasarojau aš kaime ir...“ ir t.t. (5 min)

Išrinktus teiginius ir sukurtą pasakojimą perduoda kitai grupei, kuri patikrina pagal vadovėlio tekstą išrinktus teiginius ir sukurtą pasakojimą ir įvertiną grupės darbą. Pakomentuoja savo vertinimą.(5 min.)

Sutvarkytą, įvertintą pasakojimą gauna 4 –a grupė, kuri ruošiasi garsiai jį pristatyti.(3min.)
  
Viena grupė gauna individualią užduotį

Muziejuje yra daiktų, kurie buvo naudojami Lietuvoje XX a. I-oje pusėje. Pasiruošdami pristatyti kasdienį valstiečio gyvenimą, sukurkite pasakojimą - situaciją .
Atsineškite visus daiktus į klasę ir originaliai pristatykite savo pasakojimą.(15 min)

Pamokos pabaigoje aptariame kuo naudingas buvo darbas grupėse.

Darbas pamokoje vertinamas taškais.

Anglų kalbos mokytojos Birutės Radziulienės pamoka:

Spalio 22 d. vedžiau atvirą pamoką 4 klasės B2 lygio mokiniams, kurios tema buvo “Žodyno įtvirtinimas, kalbant dialogu ir monologu.”Pamoka buvo ne visai įprastinė, tai buvo “BBC televizijos laida” Keliaujame po Europą. Šios pamokos (laidos) metu mokiniai pristatė Lietuvos geografinę padėtį, politinę sistemą, kalbėjo apie svarbiausią artėjantį Lietuvai įvykį –euro įvedimą, apie sportą, švietimo sistemą, tradicijas bei reklamos būdu pristatė, ką užsienietis iš Lietuvos galėtų kaip suvenyrą parsivežti namo.Manau pamoka pasisekė ne vien dėl to, kad mokiniai buvo pasiruošę puikiai kalbėti angliškai.Kadangi mokiniai žinojo, jog tai bus atvira pamoka, jie savarankiškai ieškojo medžiagos, pastoviai konsultavosi su manimi, vadinasi jautė atsakomybę ir pareigą. Ir netgi mokiniai, kurie dažnai būna nepasiruošę, tikrai nustebino. O mūsų tikslas ir yra ugdyti atsakingą, savarankišką Lietuvos pilietį. Būtent šioje pamokoje mokiniai įrodė, kad jie tokie ir yra.

https://docs.google.com/presentation/d/17DcBRI56FkGBn9dU-vKKn90RlBgHwu9VQe8cSTBb3fA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


METODŲ KRAITĖ

 


 
PARERGONO PARADOKSAS   
Metodo taikymo tikslas: nauja prieiga prie literatūros kūrinio.
Metodo taikymo paskirtis ( XI kl., lietuvių kalba)
Trumpas metodo aprašymas, metodo taikymo eiga:

Kas yra lietuvių kalba išreikštas literatūros kūrinio turinys? Maironio eilėraštis ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“ savo kalbine raiška pristato labai ryškią  tautinių vertybių pajautą, kuri pati nėra kūrinio estetinės vertės esmė – ji tik papildo kūrinį kaip esminį estetinio suvokimo objektą – poetika tampa forma, kurią papildo, nuspalvina žodžių turinys –taip veikia papildomumo (vartojant I. Kanto ir J Derrida terminologiją – parergos arba parergono)principas.

Kaip šiame eilėraštyje atveriama lietuvių tapatybė? Kiek eilėraštyje pateikiama kalbančiojo- jaučiančiojo emocinė patirtis  artima šiandienos mokykliniam jaunimui? Siūloma aspektinė  eilėraščio analizė  - individuali ar grupės veikla – aktualizuoja ir suvokiančiojo  emocinį santykį su gimtąja vieta. Eilėraštis ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“ analizuojamas  mokiniams pateikiant  užduotis individualiam arba grupių darbui.

Užduotis.
Remdamiesi Maironio eilėraščiu ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“ dirbdami grupėmis analizuokite eilėraštį nurodytu aspektu.
·                    Eilėraščio centre – jutiminė patirtis, žadinanti atmintį.
·                    Svetimo -  savo peizažo vaizdavimo ypatumai eilėraštyje.
·                    Emocinės reakcijos eilėraštyje.
·                     Asmeninio laiko ir asmeninio likimo ištakos.

Viena pamoka skiriama grupių darbui, kita pamoka – konferencija, kurioje pristatomi ir diskusijos ar debatų visai klasei  metodu aptariami mokinių  tiriamosios veiklos  rezultatai.
Mokinių įžvalgų  pavyzdžiai:
*Maironio eilėraštyje ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“ ypatingai akcentuojama jutiminė patirtis, žadinanti atmintį.. Regimieji, girdimieji, jutiminiai įspūdžiai pažadina atmintį, kur iškyla ,,Tėvelių šalies“ vaizdinys. Regos, klausos, ir uoslės jutimus žadina ežero  vaizdiniai (,,Ežero skaisčios bangos liūliavo/ Žaliu smaragdu“, ,,Varpai Liucernos/ Dievui aukojo darbus vargingus“, ,,Rožių iš kalnų papūtė kvapas/ Skania sveikata.“). Šie vaizdiniai žadina atmintį, nukelia mintis į ,,Tėvelių šalį“, esančią ,,anapus ribos“,  atmintyje – praeityje, ,,Ten“. Pateikiama etninė prisimenančiojo kilmė ,  tautos gyvenimo būdas, pasaulėjauta. (Violeta)
*Emocinė reakcija būtina efektyviai komunikacijai.  Eilėraščio subjektas reaguojantis į savo ir svetimo peizažo refleksinės akistatos sukeltą įspūdį. Lietuvos ir Šveicarijos peizažo akistata aktualizuoja tautiškumą. Alpių ir Dubysos sankirta išryškina tėvynės ilgesio motyvą ( ,,Ten tai prabėgo mano brangiausi jaunystės laikai“). Malonios emocijos žadina instinktą reaguoti į pėdsaką, paliktą atmintyje, kur susilieja realybė ir fantazija. Toks realybės ir fantazijos lydinys rodo emocinės reakcijos į prisiminimus apie paliktąją tėvynę dydį. (Reda)
            *Asmeninio laiko ir asmeninio likimo ištakų apmąstymas šiame eilėraštyje atveria tautinę savastį. Likimas – nuo žmogaus valios nepriklausomų aplinkybių eiga, dėl gyvenimo sąlygų susidariusi situacija. Didelę įtaką žmogaus gyvenimui, jo charakteriui, vertybėms turi tėvynė, gimtoji vieta. Tėvynės, gimtosios vietos prisiminimas, sukeltas iš reakcijos į svetimą peizažą kilusio įspūdžio, pateikiamas Maironio eilėraštyje ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“. Prisiminimas virsta riba, skiriančia Tėvynę  ir svetimą šalį, aktualizuojančia eilėraščio žmogaus   sąsajas su gimtąja vieta. (Karolina).
*Atsiplėšdamas nuo realybės eilėraščio žmogus panyra į asmeninio laiko tėkmę, nunešančią jį į tą erdvė, kur praleistos gražiausios gyvenimo akimirkos. Tėvynės ilgesys verčia eilėraščio žmogų patirti katarsį, lemia asmeninio laiko turinį. Žmogaus likimas, prisiminimai neatsiejami nuo gimtų namų, gyvenimas svetur verčia skirti asmeninio laiko Tėvynei, nulemiančiai žmogaus likimą, ir vertybines nuostatas. (Laura)
Kiekvienos grupės ar individualios įžvalgos aptariamos laisvosios diskusijos būdu. Galimi apibendrinimo būdai: metodas paskutinis žodis priklauso man,  kalba ekspromtu (pamatiniai žodžiai: aš, gimtoji vieta, likimas; emocija, patirtis, peizažas). Pamoka baigiama emocine refleksija.

Reikalingos priemonės: tekstas ( Maironio eilėraštis ,,Vakaras ant ežero Keturių kantonų“), multimedia
Metodo privalumai ir trūkumai: metodas atveria naują prieigą prie literatūros kūrinio (galima tokiu būdu analizuoti ir prozos kūrinius), savo ruožtu mokiniams tai nėra pernelyg lengva.
Patarimai mokytojui, taikysiančiam šį metodą:  išaiškinti mokiniams, kaip veikia parergos, arba perergono, principas.
Literatūra/nuorodos:
2.Martinkus V., Parergono principas, arba tautinės tapatybės atvertis prozoje. Kultūros politikos klausimai literatūroje – Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis ,,Metai“, 2008 Nr. 5

 
Parengė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Alė Krinickienė

 
DURSTINYS
      
Metodo taikymo tikslas: motyvacijos stiprinimas bei atsakomybės už savo veiklą (dirbant grupėse) ugdymas.

Metodo taikymo paskirtis: galima taikyti biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos pamokose.

Trumpas metodo aprašymas:
Darbui šiuo metodu patogiausia skirti 1-2 pamokas.
·         Mokiniai suskirstomi į grupes (,,namų grupės”)
·         Kiekvienai namų grupei pateikiamas tam tikras tekstas, jį mokiniai analizuoja (pagal pateiktą planą arba klausimus). Mokiniams paaiškinama, kad nagrinėjamą klausimą kiekvienas grupės narys turės paaiškinti kitų grupių mokiniams .
Mokiniai informaciją gali analizuoti individualiai, po to aptarti grupėje arba kartu (bendradarbiaudami).
·          Išanalizavę informaciją, ,,namų grupė” aptaria ką privalo paaiškinti kitų grupių mokiniams (būtinai!).
·         Kiekvienas išsitraukia mokytojo duotas korteles (Nr.1, Nr. 2 ir t.t. priklausomai nuo to kiek žmonių yra ,,namų grupėse”).
·         Mokiniai išsiskirsto į ,,ekspertų grupes” (į vieną grupę eina ,,1”numeriai, į kitą -  ,,2”numeriai ir t.t.).
·         ,,Ekspertų grupėse” kiekvienas mokinys –savo analizuotos temos ekspertas-  paaiškina nagrinėtą klausimą, visi klauso, pasižymi svarbiausius faktus.
·         Mokiniai grįžta į ,,namų grupes”. Mokytoja pateikia užduotį, reikalaujančią visų grupių nagrinėtų klausimų žinių. Mokiniai užduotį atlieka individualiai arba bendradarbiaudami grupėje.
·         Refleksija: patikrinamos atliktos užduotys (gali mokiniai įsivertinti),  aptariama kurie ekspertai aiškiausiai išdėstė temą ir t.t.
Reikalingos priemonės: kortelės su numeriais, popierius grupėms, užduotys.
Metodo privalumai: metodas tinka diferencijuojant užduotis - silpnesni mokiniai atlieka lengvesnę, stipresni – sudėtingesnę užduotis.
Patarimai mokytojui, taikysiančiam šį metodą: jei užduotys panašaus sudėtingumo grupėse turėtų būti skirtingų gebėjimų mokiniai.

Parengė biologijos mokytoja metodininkė Daiva  Gaidamavičienė

 
DURSTINIO PAVYZDYS:

Puikus informacinis leidinys gamtos mokslų  laboratoriniams darbams. Siūlau išbandyti :)

https://www.dropbox.com/sh/xjv6tez2xaorxny/AAClgM2_HqGTEw2p4l8qPYOTa?dl=0

                      HOT CHAIR (KARŠTOJI KĖDĖ)

UGDOMI GEBĖJIMAI:

1. Bendravimas;
 2.Kūrybiškumas
 3. Mąstymas ir sprendimų priėmimas.

METODO APIBŪDINIMAS.

Tai aktyvus „žaidimas“ pratimas, kuris padeda įsisavinti žodyną. Klasė padalinama į dvi grupes A ir B. Grupė A  sėdi vienoje kabineto pusėje, grupė B kitoje. Klasės priekyje pastatoma kėdė, kad kurios nors grupės mokinys žiūrėtų į klasę, o ne į lentą. Mokytojas užrašo žodį, frazę ar sakinį lentoje. Mokinys, kuris sėdi kėdėje, negali matyti, kas parašyta. Kai mokytojas pasako „Go“, komandos turi po vieną minutę apibūdinti žodį, su tikslu, kad mokinys sėdintis „HOT CHAIR“ galėtų jį atspėti. Vienintelis tabu yra, kad mokiniai apibūdindami žodį, nepavartotų to paties žodžio, kuris lentoje. Kurios komandos mokinys pasako pirmasis žodį, laimi tašką tai komandai. Po to į kėdė sėda kiti mokiniai.

Metodą aprašė anglų kalbos mokytoja  Birutė Radziulienė

 

 anglų kalbos mokytojų Zitos ir Jelenos idėja  


            VERTINIMUI IR ĮSIVERTINIMUIPamokos pabaigoje duoti mokiniams pakankamai laiko įsivertinti.Sinkwain yra vienas iš būdų, kaip tą padaryti. O kas yra sinkwain?Sinkwain - tai penkiaeilė, kurpirmoji eilutė - vienas pagrindinis žodis, kuris apibrėžia turinį.

Antroji eilutė - Du būdvardžiai, kurie apibūdina šią sąvoką.

Trečioji eilutė -. Trys veiksmažodžiai, kurie rodo veiksmų sąvokas.

Ketvirtoje eilutėje -. Trumpas sakinys, kuriame autorius išreiškia savo požiūrį
 į problemas.

Penkta eilutė - vienas žodis, paprastai daiktavardis, kuriuo mokinys išreiškia savo jausmus, susijusius su šios sąvokos asociacija.


Pavyzdys


1.      Pamoka


2.      Įdomi , įsimintina .
3.      Įkvėpė, sudomino, paragino


4.      Labai patiko


5.      Nuostabu

 


Example in English Topic : Profession   - PAVYZDYS anglų kalba. Tema: PROFESIJOS

1.      Doctor                                                                                     1. GYDYTOJAS
2.      Caring, attentive                                                                     2. Rūpestingas, dėmesingas
3.      Examines, treats, cures                                                           3. Tiria, gydo, rūpinasi

4.      Helps people                                                                           4. Padeda žmonėms

5.      Satisfaction.                                                                            5. Pasitenkinimas.
VERTINIMO PAVYZDŽIAI:

anglų kalbos mokytojos Birutės Radziulienės:
Kaip paskatinti ir motyvuoti mokinį, kiekvieno mokytojo galvosūkis. Norėčiau pasidalinti patirtimi, kurią naudoju apie mėnesį. Kabinete pakabinau mažą stendą su pelėdos paveikslu(“išminties simbolis”). Į ją kiekvieną antradienį įsegu vadinamą savaitės žodį, frazeologinį junginį, žodžių junginį ir t.t. (WEEKLY IDIOM, PHRASE, WORD…). Frazės reikšmė ir vienas pavyzdys, kaip vartoti sakinyje, pateikiama angliškai.2 b klasės mokiniai (pasirinkau vieną klasę, kad nebūtų per daug darbų taisyti) žino, kad penktadienį per pamoką privalės tą frazę parašyti, paaiškinti angliškai ir pateikti du sakinius su ta fraze(vienas sakinys gali būti tas, kuris yra pelėdoje). Už kiekvieną  parašymą, mokiniai gauna balą.(jeigu neteisingai atliko užduotį, gauna 0) Po dešimties rašymų, pažymys įrašomas į TAMO.

Kaip tai motyvuoja mokinius, tiesiog gražu stebėti. Jeigu jie nenusirašė frazės antradienį arba trečiadienį, penktadienį prieš pirmą pamoką jau stovi prie durų ir laukia, kad nusirašytų arba nusifotografuotų. Manau “eksperimentas” su pelėda pavyko, nes mokiniai ne tik patobulina dalyko žinias, bet ir mokosi dirbti savarankiškai, ugdosi atsakomybę. 

 

      rusų kalbos mokytojos Vilhelminos Urbonienės:


  Vertinimas rusų kalbos pamokose
Prieš baigiamąjį modulio atsiskaitymą , mokiniai atlieka savarankišką savo žinių patikrą, kurios  vertinimas susideda iš:
·        Išversti 10 žodžių į rusų kalbą  – 1 balas
·        Sudaryti po sakinį su 4 pabrauktais žodžiais – 2 balai
·        Sudaryti dalyvius , panaudojant po   3 veiksmažodžius I ir II asmenuotės – 2 balai
·        Sukurti trieilį( ,, Kaktuso“ metodas) pagal pateiktus 2 žodžius . Pvz. Aušra ....Rytas. – 3 balai
·        Tarp šių žodžių turi būti panaudota po 3 žodžius, atsakančius į šiuos klausimus:
Aušra
Kokia aušra?
Ką veikia ta aušra?
Kuo virsta aušra ? – sakinys
Rytas
·        Iš  skaitytų tekstų,  pateikiama teksto dalis, kurią mokiniai turi išversti į lietuvių kalbą-2 balai

·        Atlikę darbą, mokiniai užverčia sąsiuvinius ir 1 min. gali atsiversti užrašus arba vadovėlius ir susirasti reikiamą informaciją, po to vėl gali 2 min. pasitikrinti patys savo darbą. Toks  pasitikrinimas ugdo atsakomybę, nes , jei mokėsi namuose, išsyk žino, kur ieškoti informacijos. Toks savarankiško darbo vertinimas padeda mokiniams geriau pasiruošti modulio kontroliniam darbui.

kūno kultūros mokytojos Daivos Panavienės:
Kiekvienam žmogui būdingas savitas brandos tempas. Dažnai to paties amžiaus vaikai skiriasi savo fiziniu išsivystymu, sveikata, fiziniu pajėgumu ir fiziniu parengtumu.
 Kūno kultūros pamokų metu  taikomas kriterinis žinių ir gebėjimų vertinimas, grindžiamas individualios pažangos (idiografiniu) principu. Ugdydamasis judėjimo, fizinio parengtumo bei suvokimo gebėjimus mokinys gali ir turi pasiekti asmeninio fizinio tobulėjimo pažangos, todėl vertinamas ne rezultatas, bet pasiekta pažanga. Vertinant fizinius mokinių gebėjimus, būtina atsižvelgti į individualias kiekvieno mokinio galimybes, todėl vertinant būtina remtis individualia kiekvieno mokinio pasiekta pažanga.
Pvz. 1-ą pamoką moksleivis 50 metrų prabėgo per 8.8
                             2-rą pamoką moksleivis 50 metrų prabėgo per 8.6             
                             3-čią pamoką  per 8.5          

 

 

geografijos mokytojos Jurgitos Politienės:

Dėl vertinimo - tradiciškai baigus skyrių rašomas atsiskaitomasis darbas. Naudoju ir kaupiamąjį vertinimą, tarkim trečiokai  visada atsiskaitinėja gamtinės geografijos objektus prie žemėlapio, taipogi kaupiamąjį įvertinimą naudoju ir vertindama klasės ir namų darbus....

 
https://drive.google.com/file/d/0BxtndnG9ffsab2ozTV83MmpydDA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxtndnG9ffsaeXJocWVOX3JGY2M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxtndnG9ffsabXh5Mmdfd3ZIUHM/view?usp=sharingLIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ VERTINIMO

 PRAKTIKOS:


Lietuvių kalbos mokytojos vertina remdamosi respublikos lietuvių kalbos mokytojų susitarimais: yra parengti 9-10 klasės 250 -300 žodžių rašinių vertinimo kriterijai, VE vertinimo kriterijai, diktanto, atpasakojimo ir kt. vertinimo kriterijai.
Pamokose taikomas atrenkamasis vertinimas – kai vertinamas vienas pasirinktas užduočių raštu ir/ar žodžiu kriterijus.

Grupinio darbo vertinimo galimybės įvairios: vertina visa klasė, vertina išrinkta komisija, vertina mokytojas, vertina suolo draugas ar pan. Labiausiai kol kas pavykęs grupinio darbo vertinimas, kai mokinių grupelės vertina skirtingus kriterijus. Pavyzdžiui, už perskaitytos knygos pristatymą skiriama 10 taškų: 2 taškai už kalbos taisyklingumą; 2 taškai už laiką (5 min.), 2 taškai už anotaciją; 4 taškai už recenziją (duota detali vertinimo išklotinė; ji buvo aptarta su mokiniais skiriant jiems užduotį namuose). Klasė vertina grupėse po 4: dvi grupės vertina kalbos taisyklingumą, dvi recenziją, viena laiką ir viena anotaciją. Vertina kiekvieną knygos pristatymą, nurodo trūkumus ir skiriamų taškų skaičių laikantis susitarimų. Toks grupinio darbo vertinimas  patiko mokiniams, buvo objektyvesnis, aktyvesnis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą