2022 m. gegužės 27 d., penktadienis

Klasės valandėlė PAGALBA SKRIAUDŽIAMAJAM

 

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos 10b klasės Olweus užsiėmimo  klasės valandėlė

Užduotis parengė 10b klasės auklėtoja Vilhelmina Urbonienė

 

                  PAGALBA SKRIAUDŽIAMAJAM

Tikslas: padėti mokiniams pasijausti svarbiems, nebijoti prabilti apie problemas ir surasti po vieną – du atramos taškus klasėje.

Lentoje spausdintinėmis raidėmis užrašytas žodis

SKRIAUDŽIAME

Ant įtempto siūlo per lentą sudėti ardomi mezginiai

Įvadas į temą

Kokios asociacijos kyla perskaičius šį žodį? Kodėl pakabinti keisti mezginiai?

Mokiniai atsako, kad atrado naują žodį AUDŽIAME, o mezginius ardome.

Tikslas: suprasti ir atpažinti kito būseną, įtvirtinti empatijos pradus savyje.

Klasės valandėlė pradedama testu „Kas kalčiausias?“

Mokiniams pasiūloma sunumeruoti lapą iki 4 ir įrašyti į norimą vietą šiuos žodžius, o šalia šių žodžių prie vieno iš jų įrašyti savo vardą:

Kiekvienas, Kažkas, Bet kas, Niekas.

1.

2.

3.

4.

Kai mokiniai sunumeruoja, porose aptaria, kodėl, būtent, šį žodį pritaikė sau.

Išklausę tekstą, permąsto, kurioje vietoje buvo JIS PATS.

 

Tai istorija apie keturis žmones, kurių vardai buvo Kiekvienas, Kažkas, Bet kas ir Niekas.

Buvo labai svarbus dalykas, kurį atlikti paprašė Kiekvieno.

Kiekvienas buvo įsitikinęs, kad Kažkas padarys. Bet kas tai galėjo padaryti, bet Niekas nedarė.

Kažkas supyko, nes tai buvo Kiekvieno darbas. Kiekvienas galvojo, kad Bet kas tai gali, bet Niekas nesuvokė.

Baigėsi tuo, kad Kiekvienas kaltino Kažką, tuo metu, kai Niekas nepadarė to, ką Kiekvienas galėjo padaryti.

 Auklėtojai perskaičius tekstą, vyksta diskusija.  Kas yra tikras draugas? Ar galima turėti paslapčių nuo draugų? Kodėl? Ar galima kritikuoti draugo mintis, poelgius ir nesugadinti draugiškų santykių? Kokios priežastys lemia, kad draugai įniršta, nusisuka arba kerštauja?

Mokytoja paima 3 obuolius ir kiekvienam išdalina po dantų krapštuką, sakydama, kad prieš  į obuolį įbesdami krapštuką, ištartų klasioko vardą, kuriam sakys nuoširdų ATLEISK, DOVANOK arba ATSIPRAŠAU.

Klasėje mažiausiai krapštukų gavo ATLEISK, o tai reiškia, kad neliko žodžio skaidymui laisvės: AT – LEISK. Mokiniai suprato, kad ištarti ATLEISK sunkiausia, nes daugiau negalėsi elgtis netinkamai.

Išdykėliai subedė į žodį DOVANOK: DO – VANOK – VA- NOK. Permąstę suprato, kad ir kartais susikumščiuojama ir apsižodžiuojama, nes dar reikia užaugti iki NOK.

ATSIPRAŠAU gavo ypatingą pagarbą iš mergaičių, nes dauguma mergaičių įbedė savo krapštukus į šį obuolį, o prasmę mokytoja išaiškino taip:

ATSIPRAŠAU: ATSI – PRAŠAU – P- RAŠAU- ŠAU...KIU. Todėl mergaitės ir linkę garsiai reikšti emocijas.

Mokytoja išdalino visiems po saldainį ir liepė išeiti iš klasės, o į klasę įeidavo po vieną, padėti saldainį tam mokiniu, kurį yra įžeidę. Padėję saldainį vėl sugrįždavo į koridorių. Smagu, kad auklėtojos nuomonė sutapo su mokinių atsiprašymu. Daugiausiai saldainių gavo tie mokiniai, kurie buvo patyrę skriaudą. Nesvarbu, kad saldainių gavo daug, svarbu, kad visi, susikibę rankomis, nutiesėme draugystės tinklą, ardydami seną mezginį. Visi prisimins, kad iš seno mezginio gali gimti naujas drabužis, iš susipykusių klasiokų, šeimos narių – užauga tikri draugai.  Paklausus, kas papasakos apie šią valandėlę namuose, pasakė, kad visi.

 Klasėje visą savaitę savo lėkštutėse gulėjo obuoliai – ežiukai, o nusižengę draugystės sampratai, tyliai didino spygliukų skaičių. Po savaitės obuoliai supuvo.

Kitą klasės valandėlę peržiūrėjome nuotraukas, kurios gimė šio užsiėmimo metu.

Mokiniai užrašė ir po mintį – atsakymą:

KAS DAUGIAU SVERIA – TAIP ar NE?

 

 Atsakymai pasitarnavo kitai klasės valandėlei

2022 m. gegužės 17 d., antradienis

Respublikinis užsienio kalbų (anglų. vokiečių, rusų) ir informacinių technologijų plakatų projektas, skirtas Europos dienai paminėti

 

  Europos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje. Ginti taiką – visų pasaulio tautų reikalas. Nepaisant pastangų, stiprėja kurtinantis karų ir konfliktų triukšmas, pandemijų mastu plinta ligos. Šiandien nuolat girdimas šauksmas prašant taikos. Nėra kelio į taiką, TAIKA yra keliai. Taika – laimės, ramybės, pastovumo akimirka ir yra labiausiai mylimas, ieškomas gėris. Projekto  organizatorius – Švenčionių rajono pedagogų švietimo centras, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, projekto vadovės – mokytojos Nijolė Vainorienė ir Alina Bura.
           Vasario – balandžio mėnesiais projekto dalyviai kūrė el. plakatus ar piešė plakatus  su šūkiu ,,PEACE IS ALWAYS BEAUTIFUL.“, ,,FRIEDEN IST IMMER SCHÖN.“, ,,МИР ВСЕГДА ПРЕКРАСЕН“.
Projekto tikslai:
ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, užtikrinant saugią aplinką;
ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetencijas;
ugdyti mokinių sampratą apie taiką;
tobulinti mokinių užsienio kalbų žinias;
skatinti kūrybiškai naudoti įvairius IKT įrankius kalbos mokymosi procese;
skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą;
ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką. 
Sulaukėme plakatų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos.