2019 m. spalio 1 d., antradienis

MT tyrimas 
Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams
 (dalyviai – II-III klasių mokiniai) 

Pažymėkite teisingą/us atsakymą/us.
 1. Kas, Jūsų nuomone, yra įsivertinimas? 
                   a) paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius, 
b) paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus, 
c) savianalizė, kaip dabartinių pasiekimų lyginimas su ankstesniais, 
d) tolimesnių tikslų ir strategijų numatymas. 
2.  Įsivertinimas yra paveikus, kai vyksta
 a) pamokos eigoje, 
 b) pamokos pabaigoje, 
c) baigus skyrių/ modulį, 
d) prieš kontrolinį darbą,
 e) pusmečio pabaigoje, 
f) mokslo metų pabaigoje, 
 3. Įsivertinimas svarbus, nes 
a) akcentuoja teisingus savo įgūdžių, gebėjimų vertinimo poreikius, 
b)stiprina norą siekti, tobulėti, 
c) skatina mokymosi motyvaciją, 
d)gerina mokymosi rezultatus, 
e) sustiprina savo vertės pajautimą. 
 4. Ar įsivertinimas padeda 
 a) patirti sėkmę
 Taip
 Ne
 Nežinau 
 b) tobulinti savo gebėjimus 
Taip 
Ne 
Nežinau 
 c) kelti mokymosi motyvaciją
 Taip
 Ne 
Nežinau 
 d) įvertinti savo pasiekimus 
Taip
 Ne
 Nežinau 
 Parengė: A. Krinickienė, G. Nalivaika

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą